Hopp til innhald

MAS124 Introduksjon til marinteknikk

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter terminologi, tegninger, beregninger og regelverk relatert til flytende marine konstruksjoner. Det gis en generell innføring i slike konstruksjoners egenskaper i statisk flytende tilstand. Beregninger for enkle konstruksjoner skal gjennomføres manuelt, ved hjelp av regneark og matematisk programvare (Matlab).

Historikk og eksempler på eksisterende fartøytyper. Marinteknisk terminologi, tegninger og dokumentasjon. Hydrostatikk - hvordan geometri, vekt og tyngdepunkt påvirker flytetilstand og statisk stabilitet for flytende konstruksjoner. Skrogformens betydning for GZ-kurvens forløp. Dynamisk stabilitet. Regelverk. Krengeprøve - teori og laboratorieøving. Beregningsverktøyet Matlab - introduksjon og bruk til beregninger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS124 Introduksjon til Marinteknikk skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

  • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
  • Forstå hvordan geometri og tyngdepunkt påvirker stabiliteten.
  • Forstå tegninger, dokumentasjon og regelverk.

  • Beregne flytetilstand og stabilitet for flytende konstruksjoner.
  • Benytte beregningsverktøy (regneark og Matlab) for å løse problemstillinger i emnet.
  • Gjennomføre en laboratorieøving og skrive rapport med tydelig struktur og god presentasjon av resultater.

  • Benytte matematiske beregningsverktøy som hjelpemiddel.
  • Være i stand til å arbeide i gruppe.

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske mattematikkemner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvinger under veiledning, individuelt og i grupper. En laboratorieøving. Workshop under veiledning før og etter laboratorieøving.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å gå opp til eksamen må en laboratorierapport være levert og godkjent innen fristen.

Godkjent rapport er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Skrivesaker, kalkulator, tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • TOM169 - Grunnleggende skipsteknikk og stabilitet - Reduksjon: 7,5 studiepoeng