Hopp til innhald

MAS126 Innføring i olje og gassproduksjon

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler det som skjer med brønnvæsken etter at den kommer opp på plattformen (produksjonsteknikk). Først separasjon av olje, gass, sand og vann for seg, så systemene for å oppnå spesifisert væskeinnhold i eksportgass, spesifisert vanninnhold i stabilisert olje og akseptabelt oljeinnhold i produsert vann. I tillegg er sentrale sikkerhets- og hjelpesystemer beskrevet samt ventiler, pumper og annet utstyr. Sentrale fysiske prinsipper for trykk og strømning gjennomgås.

Emnet omhandler også boreprosessen, boresystemer og brønnbarrierer.

Målet med kurset er å utvikle en grunnleggende forståelse for produksjon av brønnvæske etter at den har kommet opp på plattformen (Produksjonsteknikk) samt forståelse for boreprosessen (boreutstyr og operasjoner). Hovedfokus vil være på å tilegne seg kunnskap om plattform- og boresystemer samt prinsipper for utstyr, pumper og ventiler. Målet er at studentene skal få en grunnleggende forståelse for hele bore- og produksjonsprosessen inkludert sentrale systemer, ventiler , pumper og utstyr for senere spesialisering i kurs innen undervannsteknologi og utvalgte plattformsystemer (hydraulikksystemet etc).

 

 • Feltutvikling og plattformtyper
 • Reservoarbeskrivelse
 • Olje og gass dannelse samt oljehistorie

 

 • Manifoldsystemet
 • Separatorer
 • Varmevekslere
 • Målestasjon for olje
 • Gassbehandling
 • Målestasjon for gass
 • Produsert vann
 • Vanninjeksjon
 • Gassventilering og fakkel
 • Kraftforsyningssystemet
 • Sjøvannsystemet
 • Kjølemedium
 • Kjemikalier
 • Åpen drenering
 • Lukket avløp
 • Nitrogensystemet
 • Ferskvannsproduksjon
 • Trykkluftssystemet
 • Brann og gassvarslingssystemet
 • Brannvannsystemet
 • Hydraulikksystemet
 • Prosesskontrollsystemet
 • Pumper og ventiler
 • Eksplosjonsfarlige områder
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Safety Integrity Level (SIL)

 

 • Boreplattformens hovedsystemer
 • Sirkulasjonssystemet
 • Boreoperasjoner
 • Utblåsninger, BOP.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS126 Innføring i olje- og gassproduksjon skal studenten kunne:

 • Forklare og beskrive hovedsystemene for separasjon av gass, olje og vann på en produksjonsplattform samt sentrale hjelpesystemer og sikkerhetssystemer.
 • Beskrive og ha forståelse for boreplattformens hovedsystemer, sirkulasjonssystemet, boreoperasjoner og brønnbarrierer (BOP, mud etc).
 • Forklare og anvende ulike typer ventiler, pumper og utstyr innen systemene.

 • forklare hva som skjer med brønnvæsken etter den er kommet opp på plattformen.
 • redegjøre og forklare de fysiske prinsippene for separasjon av olje, gass, vann og sand på en produksjonsplattform samt beskrive systemene og utstyr, ventiler og pumper som benyttes.
 • redegjøre og forklare de fysiske prinsippene for boreprosessen på en boreplattform samt beskrive systemene og utstyr, ventiler og pumper som benyttes.
 • beskrive grunnleggende prinsipper for sentrale sikkerhetssystemer på bore- og produksjonsplattformer.
 • beskrive grunnleggende prinsipper for brønnbarrierer.

 

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha studierett ved undervannsteknologi, drift og vedlikehold.

Undervisnings- og læringsformer

Øvingsoppgaver alene og i grupper. Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe består av følgende deler:

 • Delprøve 1 underveis
 • Delprøve 2 underveis
 • Øvingsoppgaver/case

To av mappeelementene vil bli brukt til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Mappen baserer seg på to deler fra læringsmappen:

 • Delprøve 1
 • Delprøve 2

Hver delprøve teller 50%.

Etter en helhetlig vurdering fra faglærer settes en samlet karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler