Hopp til innhald

MASPED3-300 Spesifikke lærevanskar

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhald og oppbygging

Emnet tek sikte på å kvalifisere studentane til sjølvstendig spesialpedagogisk arbeid, inkludert rådgjeving og rettleiing, for personar med spesifikke lærevanskar (lese- og skrivevanskar og språkvanskar) i barnehage, skule, PP-tenesta og andre utdanningseiningar. Emnet tek for seg opplæringsaspekt retta mot personar med utfordringar knytt til læring og utvikling i eit teoretisk og didaktisk perspektiv. Emnet siktar mot å gje studentane opplæring i spesialpedagogisk arbeid der årsakstilhøve, kartlegging, førebygging og tiltak står sentralt. Innhaldet vert konsentrert om tre område med to tema i kvart semester:

1. semester:

Språkvanskar (10 sp)

 • Generelle og spesifikke språkvanskar og tilleggsvanskar i eit teoretisk-, forskings- og didaktisk perspektiv
 • Kommunikasjonsvanskar og språkleg utvikling
 • Kartleggingsprosedyrar og spesialpedagogiske tiltak i eit kommunikasjons- og samspelsperspektiv
 • Evaluering av tiltak
 • Førebyggande arbeid og evaluering

Psykososiale vanskar del 1 (10 sp)

 • Psykososiale vanskar som primær- og sekundærvanske i eit teoretisk-, forskings- og didaktisk perspektiv
 • Psykisk helse som omgrep, relatert til barnehage og skule i eit folkehelseperspektiv
 • Åtferdsmessige utfordringar knytt til eksternalisert og internalisert veremåte
 • Førebyggande arbeid og evaluering
 • Analyse, kartlegging, tiltak og tiltaksevaluering

2. semester:

Lese- og skrivevanskar (10 sp)

 • Lese-, stave- og skriveutvikling i eit teoretisk-, forskings- og didaktisk perspektiv
 • Førebygging av lese- og skrivevanskar og av sekundære vanskar
 • Undervisning, tilrettelagt opplæring og særskilte tiltak
 • Kartlegging og evaluering av tiltak

Psykososiale vanskar del 2 (10 sp)

 • Psykososiale vanskar som primær- og sekundærvanske i eit teoretisk-, forskings- og didaktisk perspektiv
 • Læringsutfordringar, til dømes svært gåverike barn og multifunksjonshemma personar
 • Psykososiale vanskar i ulike grupper, til dømes barn av psykisk sjuke foreldre og fattigdomsproblematikk
 • Migrasjonsrelaterte utfordringar
 • Førebyggande strategiar og tidleg intervensjon

Læringsutbytte

Etter avslutta studium skal studenten:

 • ha inngåande teori- og forskingsbasert kunnskap om årsakstilhøve, ulike risiko- og ressursfaktorar som har verdi for forståing av lese- og skrivevanskar, språkvanskar og psykososiale vanskar
 • kunne bruke førebyggande og behandlande tiltak i eit individ- og systemperspektiv knytt til lese- og skrivevanskar, språkvanskar og psykososiale vanskar
 • kunne gjennomføre sjølvstendig kartlegging av språkvansker og lese- og skrivevanskar og vurdere resultatet
 • kunne identifisere og vurdere risiko for utvikling av psykososiale vanskar
 • kunne identifisere og vurdere språkvanskar i relasjonelle perspektiv

Tilrådde forkunnskapar

Ingen ut over dei som følgjer av opptak.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom førelesingar, seminar og gruppearbeid. Vi føreset at studentane deltek aktivt og sjølvstendig i alle undervisningsformene.

Obligatorisk læringsaktivitet

1. semester:

 • Eitt kartleggingskurst knytt til Psykososiale vanskar
 • Analyse og skriftleg vurdering av to vitskaplege artiklar
 • Utarbeide plan for feltarbeidet

2. semester:

 • Eitt kartleggingskurs knytt til Lese- og skrivevanskar
 • Gjennomført feltarbeid, 15 dagar
 • Eit munnleg framlegg i gruppe knytt til feltarbeidet
 • Ein individuell skriftleg sluttrapport knytt til feltarbeidet

Vurderingsform

1. semester
MASPED3-300 SK-SV: Individuell, skriftleg eksamen i Psykososiale vanskar del 1 og Språkvanskar .
Tid: 6 timar
Vekting: 50%

2. semester:
MASPED3-300 SK1-SV: Individuell, skriftleg eksamen i Lese- og skrivevanskar og Psykososiale vanskar del 2.
Tid: 6 timar
Vekting: 50 %

Bokstavkarakterar A til F.