Hopp til innhald

MASPEL-PRA02 Praksis 1. år - 5-10 Master

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Praksis skal være relevant for og integrert i alle fag, og er å se på som en læringsarena på linje med undervisning på høgskolen. Alle studentene skal få undervisa i fag de har hatt opplæring i, samtidig som praksisperiodene skal gi erfaringer med den helheten av fag elevene møter.

 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningen.

Praksis første år i master ses i sammenheng med praksisopplæringen i Grunnskolelærerutdanning og godkjennes som 4. års praksis i Grunnskolelærer 5.-10

Praksis skal ha særlig vekt på utviklingsarbeid i skole og opplæring og elles omfatte følgende tema:

- Læreren sine rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap

- Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter

- Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører

- Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling

- Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap

- Overgangar mellom trinna

- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen

- Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

 KUNNSKAP

 

Kandidaten

 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om læreren sine rettigheter og plikter og om lærearbeidet på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

 

FERDIGHEITER

Kandidaten

 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse, der praktisk-estetiske fag og læreprosesser inngår i planlegging og gjennomføring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i faga, med blant annet fokus på praktisk-estetiske læreprosesser
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan planlegge og vurdere foreldremøte og utviklingssamtaler med elever
 • kan delta i lokalt læreplanarbeid
 • kan samhandle med kollegaer, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen, med fokus på praktiske-estetiske fag og læreprosesser
 • kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing gjennom digitale medium og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på
 • kan med basis i teori vurdere og bidra til utvikling av skolens læringsmiljø gjennom bruk av praktisk-estetiske fag og læreprosesser

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiv
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Krav til forkunnskaper

1, 2. og 3. års praksis i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom praksisopplæringa vil en legge opp til en refleksjonsprosess der studentene må gjøre greie for sine valg med hensyn til planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike sider ved undervisning og læring. Dette skal skje ved at studentene tar i bruk en individuell, skriftlig praksismappe

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent og bestått samfunnspraksis.
 • Godkjent og bestått praksis vårsemester.

Vurderingsform

Vurderingsform:

10 dager praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler