Hopp til innhald

MBA504C Bærekraftige og helsefremmende praksiser

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i programmets 2. semester og er ett av flere valgfrie emner.

Bærekraftige og helsefremmende praksiser vektlegger et kritisk samfunnsperspektiv og ses i sammenheng med framveksten av globale miljø- og helseproblemer. Bærekraftige og helsefremmende praksiser og handlinger tar sikte på å øke livskvalitet og trivsel gjennom å bedre det fysiske, psykiske og sosiale miljøet på måter som ikke skader miljøet eller som ødelegger naturressurser.

Emnet er åpent for innreisende studenter med relevante forkunnskaper.

Emnet utforsker temaene bærekraftighet og helsefremmende praksiser i barnehagen på en analyserende måte, og diskuterer hvordan en kan sette i gang bærekraftige og helsefremmende prosesser, i samspill med barn, og i tråd med verdiene i barnehagens rammeplan og oppgaver.

Emnet utforsker didaktiske praksiser som fremmer fysisk og psykisk helse. I de helsefremmende praksisene er det lagt vekt på de sosiale og pedagogiske utfordringer som ligger i måltid og fysisk aktivitet. Betydningen av mangfold, sosial utjevning, demokrati, likestilling og inkludering vil bli belyst i forhold til utvikling av pedagogisk kvalitet og barnehageforskning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:


Studenten

 • har inngående kunnskaper om økologi, om menneskets samspill med naturen i et nåtids- og framtidsperspektiv
 • har inngående kunnskap om hvordan mat, måltider og fysisk aktivitet kan bidra til sosial utjevning og trivsel i barnehagen
 • har inngående kunnskap om hva ulike didaktiske praksiser kan bety for likestilling, mangfold og inkludering og for utviklingen av pedagogisk kvalitet i barnehagen
 • har avansert kunnskap om forskning knyttet til bærekraftighet og helsefremming i barnehagen


Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere barnehagens arbeid med bærekraftig utvikling ut fra økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle perspektiv
 • kan analysere og gjennomføre utviklingsarbeid som vektlegger likeverd og styrker barna og deres familier
 • kan anvende på en selvstendig måte relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid om bærekraftighet og helsefremming i barnehagen


Studenten

 • kan formulere og formidle bærekraftige og helsefremmende tema og problemstillinger både til fagfolk på feltet og et bredt publikum
 • kan bidra til nytenking i barnehagens opplegg med å bruke natur, måltid og fysisk aktivitet som danningsarena
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å utvikle demokratiske, bærekraftige og helsefremmende praksiser

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha bestått de tre obligatoriske emnene i studiets første semester.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i en kombinasjon av forelesninger, selvstudium, diskusjon av tekster i seminar, praktiske utprøvinger og visninger og en to ukers prosjektperiode i barnehage.

Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal

 • utarbeide en skisse til et didaktisk opplegg som vektlegger én eller flere av de faktorene som inngår i bærekraftige og/eller helsefremmende praksiser i barnehagen.
 • prøve ut opplegget i en barnehage og senere presentere det i et seminar.

Retningslinjer for arbeidskravet gis i begynnelsen av kurset.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager.

Studenten skal levere en besvarelse på inntil 5000 ord over et oppgitt tema.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.