Hopp til innhald

OPR505 Kliniske studier 2

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Studenten skal i kliniske studier 2, flytte fokus fra ferdighetstrening i enkelt oppgaver i operasjonssykepleie, til å få en handlingsberedskap knyttet til kirurgiske inngrep og drift av operasjonsstuen. Det er knyttet arbeidskrav og evaluering til hver fagseksjon.

 • Operasjonssykepleie knyttet til kirurgiske pasienter på gjeldende seksjon
 • Kirurgiske teknikker: åpning- prosedyre- lukking
 • Planlegging, organisering og drift av en operasjonsstue
 • Kontrollprosedyrer
 • Systematisk kvalitetsforbedring ved hjelp av kunnskapsbasert praksis, clinical audit og gjennombruddsprosjekt

De kliniske studiene vil være rettet mot følgende spesialiteter:

 • Urologisk-, gastrologisk- og endokrin kirurgi
 • Thorax- og kar kirurgi
 • Gynekologi/obstetrikk
 • Ortopedisk kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Øre-Nese-Hals og Plastikk-kirurgi
 • Dagkirurgi og poliklinikker
 • Sterilsentralen HUS

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har innsikt i pasientens rettigheter og kan foreta etiske og juridiske vurderinger
 • har inngående innsikt i operasjonsavdelingens oppbygning og funksjon
 • har innsikt i det vanligste suturmaterialet, samt anvendelsen av disse
 • har innsikt i de vanligste kirurgiske instrumentene samt anvendelsen av disse
 • har innsikt i de vanligste inngrepene ved seksjonen, ved å forstå den kirurgiske fremgangsmåten
 • har innsikt i data og dokumentasjonssystemer og anvender disse
 • har kunnskap om det vanligste medisintekniske utstyret, samt anvendelse av disse

Ferdigheter:
Studenten...

 • observerer og tolker pasientens signaler på sykdom og smerte
 • fortar selvstendig vurdering av pasientens behov og starter relevante tiltak
 • mestrer korrekt steril avdekning av pasienten
 • assisterer ved enkle kirurgiske inngrep og undersøkelser
 • utøver hypotermi, infeksjon og trykksår forebyggende tiltak
 • deltar i organisering og drift av operasjonsstuen

Generell kompetanse:
Studenten...

 • samarbeider i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 • anvender mikrobiologiske kunnskaper med forståelse og anvender riktige prosedyrer
 • anvender kunnskaper for å tolke ulike situasjoner og handler på grunnlag av det

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått OPR503 og OPR504 (Kliniske studier 1)

Undervisnings- og læringsformer

 • 30 timer klinisk praksis per uke på spesialavdeling etter oppsatt turnus.
 • Simulering
 • Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Selvstudie
 • Gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (ukerapport, målsetting-, og evalueringsskjema)
 • Skriftlig forslag til kvalitetsforbedringsprosjekt (gruppearbeid)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode 
Ved ikke bestått, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.