Hopp til innhald

RED200 Redningsdykker grunnkurs

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning


Dykketeori, dykkefysikk, fysiologi, dykkemedisin, førstehjelp, dekompresjon, utstyrslære, prosedyrer og sjekklister, nødprosedyrer og beredskap, farer ved dykking, regelverk og standarder, søk og søksmetoder, sjømannskap.

Dykking med selvforsynt utstyr til 30 meter og dykking til 39 meter med overflateforsynt utstyr. Praktisk dykking skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til A-bevis.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten:

 • ha gode kunnskaper om prinsippene for sikker dykking
 • ha kunnskaper om de vanligste typer av utstyr og dykkemetoder som benyttes i redningsdykking
 • ha grunnleggende kunnskaper om de forskjellige typer dykkeoperasjoner der det benyttes luft som pustegass
 • ha gode kunnskaper om nødprosedyrer og beredskap innen yrkesdykking.
 • kjenne til relevante regelverk og standarder

 • kunne dykke sikkert med selvforsynt utstyr til 30 meter vanndybde
 • kunne gjennomføre de vanligste overflatefunksjoner ved dykkeoperasjoner ned til 30 meter med selvforsynt utstyr samt med overflateforsynt utstyr
 • kunne utføre daglig vedlikehold og kontroll av utstyr
 • kunne anvende grunnleggende HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet i forbindelse med en dykkeoperasjon, herunder også planlegging av slikt arbeid
 • kunne planlegge og gjennomføre undervannsarbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet

 

 • kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i dykkeoperasjonen, dette i henhold til gitte krav og spesifikasjoner
 • kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for dykkefaget
 • kunne ta selvstendige avgjørelser, samtidig som man kommuniserer faglig med andre involverte i bemannede redningsdykkeoperasjoner
 • kunne ta ansvar for egen læring ved at de aktivt deltar i læreprosessen og oppdaterer seg i takt med utviklingen i faget
 • kunne ivareta sikkerheten til seg selv og andre involverte i dykkeoperasjonen, samt etterfølge etiske krav og retningslinjer for arbeidsoppgavene
 • kunne vurdere eget arbeidsområde og egen kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes

Krav til forkunnskaper

Gjennomført grunnskole med bestått i matematikk og norsk.

Gjennomført bassengtest for redningsdykkere med godkjent resultat.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer, bestått/ikke bestått
Vurdering av praktiske fag, godkjent/ ikke godkjent.