Hopp til innhald

TST-2 Opphold i tegnspråklig miljø 1 uke + obs.praksis 2 uker + døvbl. 1 uke

Emneplan for studieåret 2017/2018

Innhold og oppbygning

Observasjonspraksis, døves kulturdager og døvblindepraksis (20 dager)

Praksisemnet er en obligatorisk del av bachelor i tegnspråk og tolking. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende Retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å opptre som profesjonell tolk. Studiet skal kvalifisere for å utøve tolking mellom norsk tale og norsk tegnspråk (jfr. emneplan TST207), ledsaging, beskrivelse og språklig formidling/tolking mellom hørende og døvblinde (jfr. emneplan TST307) og tolking fra norsk talespråk til tegn som støtte til munnavlesning (TSS) og skrivetolking (jfr. emneplan TST407). I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform og skal gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening.

Læringsutbytte

I praksisperiodene vil studenten bli vurdert etter kriteriene oppgitt nede.

Studentens evne til

 • å møte opp til rett tid og sted
 • å rette seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet (personalreglement ved arbeidsplassen)
 • å overholde yrkesetiske retningslinjer (Tolkeforbundets retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse )
 • å overholde obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav og gitte tidsfrister
 • å vise respekt for tolk, tolkebrukere, medarbeidere og andre man møter i ulike praksissammenhenger
 • å vise vilje og evne til forberedelse og innhenting av relevant informasjon
 • å vise vilje og evne til å kommunisere og samarbeide
 • å vise vilje og evne til å forstå hva som foregår i en tolkesituasjon
 • å øke sin innsikt i og refleksjon rundt ulike tolkesituasjoner fra høst- til vårsemesteret.
 • å vise vilje og evne til å ta konsekvenser av veiledning

I tillegg gjelder følgende kriterium praksis i tolking, beskrivelse og ledsaging for døvblinde:

 • å vise kunnskaper om og ferdigheter i tolking for døvblinde, signaler og teknikker for å kunne ledsage trygt og hensiktsmessig, og beskrive konkret systematisert.

For å kunne bestå hele praksisemnet må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle vurderingskriteriene.

Undervisnings- og læringsformer

Praksisopplæringen fordeles på to uker observasjonspraksis i en tolkeinstitusjon, en uke døvblindepraksis, internt på HVL, og en uke praksis i forbindelse med Døves kulturdager.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, møtevirksomhet og annen faglig virksomhet. I løpet av dette studieåret har studenten først rollen som observatør i ulike tolkesituasjoner, men går gradvis inn i en overgangsrolle med økende grad av ansvar og tolketrening. En av praksisperiodene er en tolkepraksis der studenten fungerer som tolk og ledsager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse i praksisemnet, med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk.

Praksisnotat
Studenten skal før hver praksisperiode skrive ned egne forventninger og læringsmål. Studenten har ansvar for å levere dette til praksisveileder etter avtale, og senest første dag i praksis, og det kan brukes videre som veiledningsgrunnlag i praksisperioden. I praksisperioden skal studenten innhente informasjon om praksisinstitusjonen og oppmøtetid og -sted. Studenten skal ellers forberede seg til oppdrag både praktisk og faglig.

Praksisoppgave
Etter endt praksisperiode skal studenten levere en individuell oppgave til faglærer som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent oppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Oppgaven skal inneholde:

 • forventninger til praksis med utarbeidelse av egne læringsmål
 • beskrivelse av praksissted(ene) og gjennomføring av praksisperioden
 • refleksjon over oppnådd læring i forhold til forventninger
 • evt. andre avtalte oppgaver

I tillegg kan praksisveileder utarbeide oppgaver som er relevante for praksisperioden.

Vurderingsform

Praksis, 20 dager.

Karakterskala bestått/ikke bestått.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til et nytt forsøk, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet.

Vurdering i dette praksisemnet er delt opp i tre delemner:

 • Observasjonspraksis, 1 uke høst og 1 uke vår: vurderes med en samlet karakter bestått/ikke bestått, i vårsemesteret. Forenklet vurderingsskjema benyttes.
 • Døves kulturdager, 1 uke vår: registreres med godkjent etter gjennomføring. Denne kan i helt spesielle tilfeller, og kun etter avtale med faglærer, erstattes med andre oppgaver.
 • Døvblindepraksis, 1 uke vår, internt ved HVL: registreres med godkjent etter gjennomføring.

For øvrige rutiner i forbindelse med vurdering, se Retningslinjer for praksisstudiet i bachelor i tegnspråk og tolking.