Hopp til innhald

ABLU-BULL2 Barns utvikling, lek og læring

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnets innhold:

   

Innholdet i kunnskapsområdet barns utvikling, leik og læring er strukturert etter følgende hovedtema:

 

 • Barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og utvikling
 • Syn på barn og barndom
 • Kritisk refleksjon
 • Pedagogisk ledelse

 

Gjennomgående tema for alle kunnskapsområder i studiet er:

 • Pedagogisk ledelse
 • Mangfold og likeverd
 • De yngste barna
 • Barns medvirkning
 • Didaktikk

Læringsutbytte

Læringsutbytte:Kunnskaper:Etter fullført emne skal studenten ha:

 • Kunnskap om aktuelle teorier for og med barns utvikling, lek, læring og danning med fokus på syn på barn og barndom.
 • Kunnskap om didaktikk.
 • Kunnskap om flerkulturelle perspektiv.
 • Kunnskap om digitale verktøy, og hvordan en kan benytte digitale verktøy kreativt og kritisk for å fremme barns utvikling, leik, læring og danning.
 • Kunnskap om forskjellige kunstformer og om sammenhengen mellom lek og kunstneriske prosesser.
 • Kunnskap om pedagogisk ledelse, samarbeid og endringskompetanse.
 • Kunnskap om kritisk teori og refleksjon.

 

Ferdigheter:Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne planlegge, grunngi, gjennomføre og vurdere pedagogisk ledelse.   
 • Kunne legge til rette for estetiske opplevelser og stimulere til estetiske uttrykk.
 • Kunne praktisere akademisk skriving i forhold til kritisk teori og refleksjon.

Generell kompetanse:Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne utøve profesjonelt skjønn og reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger.  
 • Kunne profesjonelt analysere og reflektere kritisk over etiske utfordringer.
 • Kunne profesjonelt analysere og reflektere kritisk over estetiske utfordringer.
 • Kunne formidle og videreutvikle egen pedagogisk kompetanse i arbeid med barn.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bør ha bestått BULL1

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsform:

   

Forelesning, nettbasert undervisning, dialog og refleksjon i klasse/grupper, gruppearbeid, ekskursjoner, framføring av studentarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % frammøte i undervisning
 • Obligatoriske oppgaver

Alle studiekrav blir nærmere presisert i semesterplanen

Vurderingsform

Del 1: Individuelt praktisk arbeid, 40%, Gradert karakter: A-F (F er ikke bestått)

Del 2: Individuell oppgave, 60%, Gradert karakter: A-F (F er ikke bestått)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddler er tillat

Mer om hjelpemidler