Hopp til innhald

BFY113 Anatomi 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet er inndelt i et kort introduksjonskurs i anatomi og fysiologi, som undervises felles for alle 1.årsstudentene i Institutt for helse og funksjon, og anatomi undervist separat for bachelor i fysioterapi. Introduksjonskurset har egne læringsmål som blir prøvd ved en interaktiv test.

 

Introduksjonskurs:

 • Generelle definisjoner av anatomi og fysiologi, mikro og makro
 • Latinske betegnelser med prefiks og suffiks
 • Betegnelser og definisjoner på kroppsområder, bevegelser, akser og plan
 • Introduksjon til kroppens celler og vev
 • Oversikt over organer og organsystemer

 

Videre spesifikt innhold for fysioterapi:

 • Vevstyper
 • Osteologi
 • Leddlære
 • Strukturell anatomi i under- og overekstremiteter
 • Funksjonell anatomi i under- og overekstremiteter
 • Anatomiske endringer gjennom livsløpet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Introduksjonskurs anatomi (felles):

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om definisjoner av anatomi og fysiologi
 • kjenner til alle kroppens organsystem og deres oppgaver

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende sentrale latinske begreper, og kan oversette dem til norsk.
 • kan beskrive bevegelser ved hjelp av akser og plan

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i latinsk terminologi brukt i helsefag

Anatomi 1

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om hovedvevstypenes oppbygning
 • har bred kunnskap om generell osteologi
 • har bred kunnskap om generell leddlære
 • har bred kunnskap om ekstremitetenes strukturelle og funksjonelle anatomi
 • har kunnskap om anatomiske endringer gjennom livsløpet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende anatomiske begreper i praktisk arbeid
 • kan lokalisere anatomiske strukturer på anatomiske preparater

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i sammenhengen mellom anatomiske strukturer og funksjon

Tilrådde forkunnskapar

Det er en fordel med noe forkunnskaper i anatomi fra videregående skole

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det forutsettes at kunnskap fra dette emnet integreres i arbeid i andre emner.
Det legges til rette for:

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Interaktive tester/quiz ol.
 • Preparatundervisning (på Bygg for Biologiske Basalfag UiB)

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 1 interaktiv test avslutter introkurs
 • 3 interaktive tester i anatomi 1

Hver test tar 20-30 min og studentene har 3 forsøk. 70% må være riktig for å få godkjent resultat.
Arbeidskravene er gyldige i 3 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
4 timers skriftlig

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen
Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel