Hopp til innhald

BSS6B Fagforståelse i hjemmesykepleie

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Pasienter i hjemmesykepleien er en sammensatt gruppe mennesker. Dette er mennesker som med hjelp fra hjemmesykepleien kan bo i egen bolig. Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47) gir endringer for hjemmesykepleien fordi behov for helsetjeneste i størst mulig grad skal gjennomføres i kommunene. Det innebærer at pasienter utskrives tidligere fra sykehus til hjemmesykepleien. Hensikten med hjemmesykepleien er å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen til pasientene, forebygge helsesvikt, bidra til et verdig liv i eget hjem. Yrkesutøvelsen i hjemmesykepleietjenesten krever stor grad av selvstendighet og samarbeid med pasient, pårørende, fastlege og øvrig tverrfaglig samarbeid.

Det er en helsepolitisk intensjon gjennom flere år at flere mennesker med langtkommen sykdom og kort forventet levetid, skal få mulighet til å tilbringe mer av den siste tiden hjemme, og eventuelt får dø hjemme. Emnet bygger på rammeplanens hovedemner: 1,5 sp fra Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag og 1,5 sp fra Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget.

Det legges vekt på sykepleiens funksjon i følgende kompetanseområder: - helsefremming og forebygging - pleie, omsorg, palliasjon  og behandling - undervisning og veiledning - yrkesetisk holdning og handling - fagutvikling, kvalitetssikring og forskning - organisasjon, ledelse, politikk og lovverk

Emnet legger vekt på begrepene sykepleie, egenomsorg, pasient, pårørende, grunnleggende behov, lidelse, mestring og håp, konkurranseutsatt kontra offentlig finansiering av hjemmesykepleien. Begrepene diskuteres med bakgrunn i helsepolitiske dokumenter som er sentralefor hjemmesykepleien. Etiske dilemma knyttet til autonomi, paternalisme og tvang er også en del av innholdet.

Øvrige sykepleiefaglige områder er pårørende, kognitiv svikt, smertelindring til demente, delir, diabetesomsorg, ernæring, omsorgsteknologi, palliasjon, omsorg ved livets slut, dokumentasjonsverktøy og sykepleier som fagutøver i en annens hjem.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

  • har kunnskap om sykepleierens ansvars- og funksjonsområde i hjemmesykepleien
  • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet

Ferdigheter:
Studenten...

  • kan kunne anvende ny og tidligere tilegnet kunnskap fra ulike fagområder for å kunne forstå pasientens og pårørendes behov for hjelp ut fra forståelse av deres livssituasjon
  • kan anvende faglig skjønn i utføring av tildelte oppgaver og vurderer brukers hjelpebehov

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan vurdere pasienters juridiske rettigheter i hjemmesykepleien og reflekterer over konkurranseutsatt versus offentlig styrt finansiering av pleie og omsorgstjenesten
  • kan reflektere over pleie og omsorgstjenestenes faglige og politiske forutsetninger og sammenhengen med forsvarlig fagutøvelse
  • kan reflektere over muligheter og begrensninger som ligger i dokumentasjonssystemet
  • kan anvende formidling, fagutvikling og nytenkning

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, simuleringstreninger, ekskursjon på omsorgsteknologilaben og studiegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen:

Deltakelse i simuleringstrening, ekskursjon, sårundervisning, undervisning om den siste tiden hjemme, og studiegrupper.

Ved fravær over 20 %  kan studenten miste retten til å gå opp til eksamen.

Arbeidskrav er gyldig i 2 semester etter godkjenning

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig skoleeksamen uder tilsyn 3 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler