Hopp til innhald

DRA301 Inn i drama

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret første studieår. Emnet setter hovedfokus på dramatiske uttrykksformer, utforskende dramapedagogisk arbeid, dramadidaktikk og fagteori, samt introduksjon til dans.

Emnet gir en innføring i dramapedagogisk praksis og teori. Arbeid med dramapedagogiske metoder og konvensjoner står sentralt. Det settes fokus på lederen som planlegger, organisator, veileder og medspiller. Arbeid med kropp og stemme er gjennomgående i dette emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

  • Fagtradisjon, fagets plass i barnehage, skole og kulturliv
  • Fagteori
  • Fagdidaktikk

Ved fullført emne kan kandidaten bruke:

  • Dramapedagogiske metoder og konvensjoner
  • Kropp og stemme i status- og rollearbeid

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

  • Utvikle og lede dramapedagogisk arbeid for barn og unge

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dramaforløp, scenisk formidling, forelesninger, verkstedsarbeid/studentledet undervisning, kollokviearbeid, praksis, veiledning og skriftlige oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen i form av praktisk-metodisk eksamen.

Praktisk eksamen i grupper med to til tre studenter. Med utgangspunkt i en pretekst utvikler og leder studentene en startsekvens i et dramapedagogisk arbeid der metoden lærer-i-rolle inngår. Oppgaven blir utlevert senest to uker etter studiestart. Eksamen gjennomføres innen åtte uker etter studiestart. Tre dager før eksamen skal studentene levere et kort skriftlig notat om arbeidet. Idé, estetisk utforming, organisering, bruk av metoden lærer-i-rolle og ledelse inngår som element i vurderingen.

Tid og sted vil bli opplyst på StudentWeb.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen skal gjennomføres individuelt etter avtale med faglærerne.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer og rekvisitter.

Mer om hjelpemidler