Hopp til innhald

DRA302 Muntlig fortelling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i høstsemesteret første studieår. Emnet setter fokus på ulike fortellersjangrer som: fantasifortellinger, tradisjonsfortellinger og personlige fortellinger. 4 dager praksis i muntlig fortelling på en samfunnsarena, inngår i emnet.

Praktisk arbeid med ulike fortellersjangrer står sentralt. Det settes fokus på muntlig formidling, bruk av ulike fortellerteknikker og fortelleruttrykk og på fortellertrening.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • Muntlig fortelling som kunstfag
 • Muntlige fortellertradisjoner
 • Muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne
 • Stemmebruk

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • Fortelle jeg-fortellinger, fantasifortellinger og tradisjonsfortellinger
 • Bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer

Ved fullført emne er kandidaten i stand til å:

 • Utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk arbeid, formidling, veiledning, instruksjon, prosjektarbeid, forelesninger, praksis og oppgaveskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen. Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen (muntlig, framføring) i gruppe. Hver student blir evaluert individuelt.

Eksamen går over en uke. Oppgaven utleveres første dag og eksamen avvikles siste dag i denne perioden. Det gis ikke veiledning i eksamensuken.

Vurderingskriterier:

 • Oppbygging og helheten i fortellingen
 • Fortellermåte
 • Bruk av virkemidler som for eksempel, pauser, rytme, fokus, tempo og intensitet
 • Studentens evne til å kommunisere med publikum
 • Studentens fortellerevne

Tid og sted opplyses på emnets sider på læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Utsatt/ny eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke scenografiske element.

Mer om hjelpemidler