Hopp til innhald

EM6-1001 Praktisk eigendomsmekling 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i:

  • eigedomsmeklaren si rolle, oppgåver og ansvar
  • etikk og god meklarskikk
  • eigarformer og leigeforhold
  • finansiering av bustad
  • gjennomføring av salsoppdrag for bruktbustader
  • marknadsføring av bustader
  • bodgjeving
  • kontraktsskriving

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Gjere greie for reglane som regulerer meklaren si rolle, arbeidsoppgåver og ansvar overfor kundar, publikum, offentlege styresmakter og eigedomsmeklarbranjsen. 

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne løyse juridiske og praktiske problemstillingar innenfor emnet sitt tema.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til mimimunsrettighetene dei lovfesta rettsreglane gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil bli gjennomført som førelesingar med gjennomgang av teori illustrert med praktiske eksempel. Det er nødvendig med aktivt sjølvstudium (studiebok) og eiga førebuing til oppgåver som skal drøftast i plenum.

Det er obligatorisk studietur i EM6-1001 Praktisk eigedomsmekling 1. Studentane må rekne med ei eigenbetaling for delar av ekskursjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt oppgåvesett. Individuell oppgåve. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling eller sætrykk av lover, og dessutan NEF si handbok.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • EM6-100 - Praktisk eiendomsmegling 1 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng