Hopp til innhald

EM6-2000 Jus for eigendomsmeglarar 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet dekkjer følgjande juridiske emne: juridisk metode, rettsforhold for fast eigedom, sal av brukt bustad, miljørett, ekspropriasjon, odel, konsesjon, tinglysing og eigedomsmeklarrett.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal ha ei helhetlig forståelse av de rettsreglar som et relevante innanfor det juridiske og meglerfaglige området.

Ferdigheter:

Løse praktiske og juridiske problemstillinger innenfor emnet sine tema. Svare på juridiske teorispørsmål unnenfor emnet sine tema.

Generell kompetanse;

Ha et bevisst forhold til dei minimumsrettighetene som dei lovfesta rettsleglane gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde kunnskapar: Jus for eigedomsmeklarar 1 eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåver. Oppgåvegjennomgang i plenum. Følge ei rettssak. Bedriftsbesøk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har inntil tre arbeidskrav som skal løysast individuelt. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • JU6-201 - Jus for eiendomsmeglere 2 - Reduksjon: 5,5 studiepoeng