Hopp til innhald

EM6-2002 Jus for eigendomsmeglarar 3

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet dekkjer følgjande juridiske emne: familie- og arverett, bustadrett, forvaltningsrett, leige av næringslokale, panterett og erstatningsrett.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal vise ei oversikt og forståelse for dei rettslege reglane som er relevante innefor dei ulike temaene.

Ferdigheter:

Studenten skal kunen løyse juridiske og praktiske problemstillinger innenfor dei ulike temaene. Studenten skal og kunne svare på juridiske teorispørsmål innenfor dei ulike temaene.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til minimumsrettighetene som de lovfesta rettslegene gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det vert tilrådd å ha teke EM6-1000 Jus for eigedomsmeklarar 1 og JU6-2000 Jus for eigedomsmeklarar 2 eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveløysing. Følgje ei rettssak og bedriftsbesøk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har inntil tre arbeidskrav som skal løysast individuelt.

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling.

Meir om hjelpemiddel