Hopp til innhald

FHA1112 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Bachelorstudiet avsluttes med at studentene skriver en bacheloroppgave i løpet av 6. semester i utdanningen. Emnet har et studieomfang på 15 studiepoeng. Bacheloroppgaven er et individuelt skriftlig arbeid som omhandler folkehelsefaglige aspekter med vekt på kosthold og/eller fysisk aktivitet og reflekterer fagforståelse og fagfordypning. Studentene skal gjennomføre en selvstendig analyse og drøfting av en spesifikk og gjennomførbar problemstilling som er relevant i et folkehelseperspektiv innen kosthold og/eller fysisk aktivitet, eventuelt knyttet til samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Bacheloroppgaven skal utarbeides over et faglig relevant tema og kan være empirisk eller teoretisk bygd opp.

 • Bacheloroppgaven skal utarbeides over et faglig relevant tema.
 • Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres på grunnlag av en prosjektplan som skal være innlevert og godkjent før fordypningsperioden starter. En lærer fungerer som veileder gjennom arbeidet med bacheloroppgaven. Totalt tre veiledningstimer er obligatorisk. En av de obligatoriske veiledningstimene skal benyttes til prosjektplanen.
 • Studentene skal avtale med sin veileder i ulike faser av arbeidet: a) tidlig i arbeidet med avgrensing av problemstilling og godkjenning av metode for oppgaven; b) underveis som faglig veiledning til argumentasjon under utvikling av oppgaven. Veiledning gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale. Studenter som ikke møter til obligatorisk veiledning, kan ikke fremstille seg til eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om hvordan et selvstendig vitenskapelig arbeid utføres

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å anvende tilegnet kunnskap og å fordype seg innenfor et valgt fagområde
 • viser evne til vitenskapelig tenke- og fremstillingsmåte, samt forskningsetisk refleksjon
 • viser saklighet, og evne til refleksjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide selvstendig over et valgt tema med bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder
 • synliggjør sitt fagfelt og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave

Krav til forkunnskaper

Bestått alle emner fra 1. studieår. Bestått praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er et individuelt arbeid. Ansvaret ligger på studenten når det gjelder å nå mål, få frem ideer, sørge for fremdrift, avtale veiledningstimer i god tid og beslutte utforming av oppgaven. Utenom arbeidet med bacheloroppgaven vil undervisningsopplegget vektlegge studentaktive arbeidsformer i seminarer med muntlige fremlegg for medstudenter og lærere. Innledningsvis vil det være et infomøte. Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres på grunnlag av en prosjektplan. Faglærer(e) fungerer som veileder(e) gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Obligatorisk deltakelse på innledende infomøte.
 2. Godkjent prosjektplan før gjennomføring av vitenskapelig arbeid starter.
 3. Obligatorisk gjennomføring av tre veiledningstimer etter avtale med veileder. Veiledning gjøres etter avtale og på grunnlag av skriftlig materiale innsendt minimum 5 virkedager før veiledning. Studenten bør forberede spørsmål til veiledning: a) tidlig i arbeidet med avgrensing av problemstilling og diskusjon av prosjektplanen, b) midtveis i det vitenskapelige arbeidet i relasjon til fellesseminar, c) i avslutningsfasen av det vitenskapelige arbeidet, senest en uke før innlevering.
 4. Deltakelse og bidrag på fellesseminar.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Skriftlig individuell bacheloroppgave.

Omfang: Maksimalt 7000 ord +/- 10%.  (Forside, forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, referanseliste, fotnoter, figurer, tabeller, og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.)

Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått vurdering kan en student levere forbedret versjon av bacheloroppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler