Hopp til innhald

FY2-101 Fysikk og kjemi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Innføring i naturvitskapleg arbeidsmåte.

Fysikk (7,5 sp):

Mekanikk: Rørsle. Newtons lover. Arbeid, energi og effekt. Kraftstøyt og rørslemengde. Støyt. Rotasjon om fast akse. Spinnsatsen.

Elektromagnetisme: Ladning og elektrisk felt. Coulombs lov. Gauss lov. Elektrisk potensiale og elektrisk spenning. Magnetiske felt. Amperes lov. Elektromagnetisk induksjon og sjølvinduksjon.

Svingingar: Harmoniske og dempa svingingar.

Kjemi (2,5 sp): Rekning med støkimetri, løyseevne, kjemisk jamvekt, syre/base, redoksreaksjonar og elektrokjemi, korrosjon, ideelle gassar, organiske stoffgrupper, olje og gass.

Læringsutbytte

Kunnskapar.

- har kjennskap til ein del av fysikkens lover og korleis desse kan brukast til å modellere - har eit fagleg grunnlag og ein metodisk forståing i fysikk som andre fag i studiet kan byggje på - kjenner grunnleggjande prinsipp, teoriar og omgrep innan kjemi. - kjenner til grunnleggjande samanhengar mellom kjemi og praktisk bruk

Ferdigheiter.

- har basis for å kunne lese faglitteratur i fysikk og kjemi - kan bruke fysiske og kjemiske prinsipp og omgrep - har i fysikk og kjemi eit relevant omgreps- og formelapparat - kan gjere greie for nokre grunnleggjande fenomen innan fysikk og kjemi, og nytte desse til å forklare faglege problemstillingar - grunnleggjande ferdigheiter i laboratoriearbeid

Generell kompetanse.

Forstår fysiske og kjemiske tenkemåtar og metodar, og kan formidle desse skriftleg og munnleg

Krav til forkunnskapar

Byggjer på Matematikk 1 og Ingeniørfagleg innføringsemne (kjemidelen).

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekneøvingar, lab.øvingar og innleveringar.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 godkjente laboratorieøvingar i fysikk 2 godkjende laboratorieøvingar i kjemi

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar (vekt 60%). Karakterskala A-F

Mappe (to innleveringar og ein prøve i fysikk, ein prøve i kjemi), (vekt 40%). Karakterskala A-F

Begge delane må vere greidd for at emnet skal vere greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Skriftleg eksamen: John Haugan: "Formler og tabeller". Formelsamling i fysikk. Gyldendals formelsamling i matematikk. Gyldendals tabellar og formlar i fysikk. Enkel kalkulator.

Meir om hjelpemiddel