Hopp til innhald

HELS-ETIKK Helse- og omsorgsetikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

 Emnet skal gi innsikt i omsorgens etikk og grunnverdier. Studenten skal orientere seg i teoridannelse innen helse- og omsorgsetikk og relatere den til spesifikke kliniske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

  • har inngående kunnskap om aktuell forskning og teoriutvikling innen helse- og omsorgsetikk.

 

Ferdigheter:

Studenten:

  • kan drøfte etiske og eksistensielle spørsmål  ved hjelp av etisk teori.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

  • kan anvende helse- og omsorgsetikk i sin kliniske virksomhet.
  • kan tenke nytt i helse- og omsorgsetikk i forhold til helse- og sosialtjenesten.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

HELS-GRUNL Helse- og omsorgsvitenskap - grunnlagstenkning

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, litteraturstudier, veiledning, dialogbaserte seminarer, gruppearbeid, øvelser og prosjektbaserte studier på campus og/eller digitalt.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. Gradert karakter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler