Hopp til innhald

HRE-300 Helsefremmende arbeid med eldre

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder teoretiske perspektiver på helsefremmende arbeid med eldre personer. En teoretisk forståelse av samspillet mellom person, aktivitet og deltagelse, miljø og helse, danner grunnlaget for å identifisere, vurdere og påvirke helsefremmende faktorer. Ideologier, prinsipper og strategier i helsefremmende arbeid vektlegges.

 • Helsefremmende arbeid - teoretiske perspektiver, ideologier og prinsipper
 • Helsebegrepet i helsefremmende arbeid og ulike perspektiver på helse
 • Politiske og juridiske føringer for helsefremmende arbeid
 • Aktiv aldring, trygg alderdom og deltagelse i samfunnet
 • Sykdomsforebyggende arbeid/strategier for forebygging
 • Teorier og tiltak som fremmer motivasjon og adferdsendring
 • Helsefremmende faktorer som ernæring, fysisk aktivitet, ADL-aktiviteter og kulturelle aktiviteter som kan fremme motorisk, kognitiv og sosial helse og funksjon

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avansert kunnskap om det teoretiske grunnlaget, ideologier og prinsipper for helsefremmende arbeid med eldre
 • formidler kunnskap om overordnete politiske og juridiske føringer for helsefremmende arbeid med eldre
 • dokumenterer betydningen av ulike aktiviteter for eldres helse
 • har avansert kunnskap om aktiv aldring og drøfte hvordan helsetjenesten og velferdsordninger kan legge til rette for god helse og en aktiv og trygg alderdom

Ferdigheter: Studenten...

 • planlegger, analyserer og drøfter helsefremmende aktiviteter og forebyggende tiltak for eldre på individ-, gruppe- og systemnivå i en valgt kommune i lys av forskningsbasert,- erfaringsbasert, -og brukerbasert kunnskap
 • utvikler et innovativt prosjekt rettet mot helsefremmende eller forebyggende arbeid med eldre

Generell kompetanse: Studenten...

 • reflekterer kritisk over egen fagutøverrolle, virkemidler og rammebetingelser i helsefremmende arbeid med eldre
 • analyserer relevante tverrprofesjonelle/tverretatlige problemstillinger knyttet til helsefremmende arbeid med eldre
 • bidrar til nytenkning og innovasjon innen helsefremmende arbeid med eldre

Krav til forkunnskaper

Studierett på videreutdanning i helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet er prosjektarbeid i tverrprofesjonelt sammensatte grupper vektlagt. Det er fokus på skriving av arbeidskrav og eksamensoppgave, samt veiledning knyttet til dette. I tillegg vil det være forelesninger og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

En skriftlig gruppebasert prosjektoppgave der studentene skal utvikle et nytt helsefremmende eller forebyggende tiltak for eldre på gruppe -eller systemnivå i en valgt kommune. Arbeidskravet er et foreløpig utkast til eksamensoppgaven. Det gis tilbud om inntil 1 x 45 min veiledning på utkast til arbeidskravet. Besvarelsen skal være på ca 1000-1500 ord. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen Skriftlig gruppebasert hjemmeoppgave. Besvarelsen skal være på 4000 +/- 10 % ord. Besvarelsen er en videreføring av arbeidskravet. I selve eksamensoppgaven forventes teoretisk fordypning og drøfting av hvordan tiltaket kan fremme aktiv aldring i lys av forskningsbasert,- erfaringsbasert - og brukerbasert kunnskap. Det gis tilbud om inntil 1 x 45 min veiledning på utkast til eksamensoppgaven. For å få rett til veiledning må utkast til oppgave være levert innen angitt frist.

Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å få sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker ett eksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til ny eksamen.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F), leverer studentene en bearbeidet skriftlig besvarelse til ny eksamen. Det gis ikke tilbud om veiledning til utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler