Hopp til innhald

ING1028 Teknisk realfag 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Aritmetikk og algebra, potenser og røtter, likninger og ulikheter, trigonometri i grader og radianer, grafer og funksjoner, grenseverdi og kontinuitet, derivasjon og funksjondrøftning, vektorer. Vei, fart og tid, masse, tyngde og tetthet. Likestrøm, vekselstrøm og batteri

systemer.

Læringsutbytte

- Kunnskaper: Studenten kan:

 • Definere matematiske begreper som for eksempel naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall.
 • Gjøre greie for kvadratsetningene og faktorisering, samt regneregler for potenser og røtter.
 • Gjøre greie for definisjon av sinus, cosinus og tangens, og andre enkle trigonometriske sammenhenger.
 • Forklare enhetssirkelen for en medstudent.
 • Gjøre rede for funksjonsbegrepet, definisjons mengde og verdimengde, og hvordan et koordinatsystem er bygget opp.
 • Beskrive kontinuitet og diskontinuitet grafisk.
 • Gjøre greie for definisjonen av den deriverte og av differensial.
 • Definere en vektor.

- Ferdigheter: Studenten kan

 • Løse likninger av første og andre grad, og ulikheter ved bruk av fortegnsskjema.
 • Utføre polynomdivisjon og faktorisere polynomer.
 • Bruke trigonometriske formler og eksakte trigonometriske verdier i trekantberegning og løsning av likninger.
 • Tegne forskjellige funksjoner i et koordinatsystem og kan løse likninger, likningssystemer og ulikheter grafisk.
 • Kan sette opp likningen for ei rett linje.
 • Kan finne grenseverdier og asymptoter til funksjoner.
 • Gjennomføre beregninger på distanse, fart og akselerasjon.
 • Bruke regnereglene for derivasjon til å finne den deriverte av sum, differanse, produkt, kvotient og av sammensatte funksjoner. 
 • Bruke regneregler for vektorer til å utføre beregninger på vektorer i planet og i rommet, både på komponentform og på koordinatform.

 

- Kompetanse: Studenten:

 • Kan skrive matematikk korrekt med riktig bruk av matematiske symboler og skrivemåter.
 • Kan forklare matematiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig, muntlig og på andre måter.
 • Har utviklet forståelse for viktighet av matematikk og fysikk i ingeniørmessig sammenheng, og kan knytte dette sammen med forkunnskapene sine fra fagbrevet.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja, spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timar.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Et formelark blir utdelt under eksamen.

Mer om hjelpemidler