Hopp til innhald

ING5002D Master Thesis

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal være et individuelt arbeid der kandidaten viser at hun/han har evne til selvstendig fordypning i et nærmere avgrenset fagområde. Arbeidet avsluttes med en skriftlig rapport og muntlig presentasjon av arbeidet.

Læringsutbytte

Kandidaten:

·         kan analysere relevante brannteknisk problemomstillinger basert på ulik informasjon fra tidligere studier og arbeider innen saksområdet

·         kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet

·         har oversikt over nyere internasjonal litteratur og vitenskapelige arbeider som er relevante for selve masteroppgaven

·         kan gjøre rede for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

Kandidaten:

·         kan anvende relevante vitenskapelige metoder for å analysere problemstillingen

·         kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder

·         kan utrede problemstillingen og diskutere egne resultater og konklusjon i forhold til relevant litteratur

·         kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid

Kandidaten:

·         har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid

·         kan analysere faglige og forskningsetiske problemstillinger

·         kan formidle omfattende selvstendig FoU-arbeid

·         kan redegjøre for status på forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet og gjennomføre et selvstendig, avgrenset mastergradsoppgave

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått 40 av 60 sp fra den teoretiske delen av masterstudiet. ING4004 Advanced Fire Dynamics er et obligatorisk forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Studiets teoretiske del på 60 SP

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidet med masteroppgaven kan benytte ulike vitenskapelige arbeidsformer avhengig av oppgavens karakter. Resultatene skal sammenfattes i en rapport som skal forsvares muntlig.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen skjer på grunnlag av den innleverte masteroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle, men det må være et selvstendigt utført arbeid

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING5002 - Master Thesis - Reduksjon: 60 studiepoeng