Hopp til innhald

INT506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studenten skal i dette emnet fordype seg i intensivsykepleien til medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt nyfødte og brannskadepasienter. Det vektlegges en reflektert og integrert anvendelse av kunnskaper basert på forskning, egne og fagfellers erfaringer, og pasientens og pårørendes preferanser for beste praksis i intensivsykepleien. På dette nivået forventes at studenten skal utvikle kompetanse til å ta selvstendig ansvar for en intensivpasient. Emnet omhandler klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering som gir studenten nødvendige ferdigheter for å arbeide kunnskapsbasert. Selvstendighet i å kunne identifisere og utøve intensivsykepleie også i komplekse situasjoner vektlegges. Fokus på pasientens trygghet og velvære, pasientopplevelser og pasientsikkerhet, skal være en integrert del i utøvelsen av intensivsykepleien. Eget arbeidshefte følger de kliniske studiene.

 • Intensivsykepleie til pasienter ved svikt i vitale organsystemer
 • Kommunikasjon og omsorg for pasienter i alle aldre og de pårørende
 • Pasientsikkerhet
 • Samarbeid i tverrfaglige team
 • Hjelp til hjelperne
 • Systematisk kvalitetsforbedring ved hjelp av kunnskapsbasert praksis.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskaper om og kan reflektere over intensivsykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar i ny eller aktuell avdeling
 • kan analysere og formidle kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutt/kritisk syke pasienten og utfører helhetlig intensivsykepleie selvstendig under veiledning.
 • har kunnskaper om intensivsykepleiers stress og mestring i møte med intensivpasienten og pårørende
 • har kunnskaper om intensivsykepleiers rolle og funksjon i det tverrfaglige teamet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/ gjenopprettes.
 • kan selvstendig observere, vurdere, iverksette og revurdere tiltak i utøvelse av intensivsykepleie til pasienter
 • kan planlegge mottak av akutte og labile pasienter selvstendig, og ta imot akutte og labile pasienter i samarbeid med veileder
 • kan anvende ulike dokumentasjonsformer, kurveføring og medikamentadministrasjon, samt rapportere den utførte sykepleie
 • kan ha selvstendig ansvar for den stabile intensivpasienten
 • kan kommunisere og samarbeide i det tverrfaglige teamet rundt pasienten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan selvstendig utøve intensivsykepleie til pasient og pårørende
 • kan bidra selvstendig til fagets forskning og utvikling innen intensivsykepleien.
 • kan ta initiativ til og reflekterer over etiske dilemmaer i møte med pasient og påørende, samt tar ansvar for å drøfte etiske utfordringer i det tverrfaglige teamet.
 • kan vise integrert forståelse for pasientsikkerhet i utøvelse av intensivsykepleien

Krav til forkunnskaper

Studenten må ha bestått INT505 (Kliniske studier 2)

Undervisnings- og læringsformer

 • Ressursforelesninger/temadager
 • Selvstudie
 • Simulering
 • Kliniske studier 3 (Helsefremmende og forebyggende, behandlende og rehabiliterende, lindrende og palliativ og funksjon, samt intensivsykepleie til pårørende)
 •  Klinikksamlinger
 • Individuell veiledning
 • Selvstudie
 • Emnet kan bestå av praksis ved ulike seksjoner og omfatter:
 • Kirurgisk intensivavdeling
 • Medisinsk intensiv- og overvåking/MIO
 • Toraks intensiv overvåkings-seksjon-TIO
 • Postoperative avdelinger
 • Nyfødt intensiv avdeling og/eller Brannskadeavsnittet

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til angitt undervisning, simulering, kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler
 • Test i bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU)
 • Skriftlig lærings- og evaluerings dokumentasjon
 • Kunnskapsbasert praksis (KBP). Skriftlig gruppeinnlevering av et arbeid knyttet til intensivsykepleie, fag og funksjon.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før studenten får avlegge eksamen.

Ny klinisk periode
Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler