Hopp til innhald

KJE111 Analyseteknikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskaper om sentrale prosedyrer og rutiner som inngår i kjemiske miljøanalyser. Studenten skal utvikle en forståelse for viktigheten av kvalitetssikring og kvalitetskontroll for å sikre kvalitet i hvert trinn, fra prøvetaking via prøvebehandling til analyseresultat foreligger. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg erfaringer og ferdigheter gjennom utførelse av et eksperimentelt prosjektarbeid. I tillegg vil det være fokus på hvordan ukjente organiske analytter kan identifiseres ved bruk av avansert analyseinstrumentering.

 

Emnet omhandler:

 • Formulering av problemstilling, forsøksplanlegging, litteratursøk.
 • Prøvetaking, prøvetakingsteknikker for miljøprøver av fast stoff, gass og væske.
 • Prøvebehandling, teknikker for oppløsning av prøver, ekstraksjonsteknikker, oppkonsentrering og derivatisering av analytt.
 • Laboratorieanalyse ved bruk av en analytisk metode knyttet til vann- og miljøanalyser.
 • Vurdere mulige feilkilder. Identifisere om det er analytiske- og/eller systematiske feilkilder som bidrar til usikkerhet i analyseresultat, for eksempel ved bruk av ANOVA-enveis variansanalyse.
 • Metodevalidering; finne deteksjonsgrenser, sensitivitet og linearitet for analytisk metode. Videre undersøke presisjon og nøyaktighet til metoden.
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll  der ulike typer kontrollkart blir brukt for å følge en prosess over tid.
 • Ringtester der kvaliteten til en metode, eller evnen et laboratorie har til å utføre nøyaktige analyser, blir vurdert.
 • Statistisk etterbehandling av analysedata.
 • Presentasjon og tolking av resultater i rapport.
 • Spesielle teknikker omhandler:
 • Støybehandling av data. Det vil si bearbeiding og separering av overlappende signaltopper.
 • Strukturoppklaring ved hjelp av UV/synlig spektroskopi, IR-spektroskopi, NMR-spektroskopi og massespektrometri.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE111 Analyseteknikk skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for prinsipper og teknikker for prøvetaking og prøvebehandling av ulike typer prøver.
 • Beskrive grunnleggende begreper og prosedyrer innen temaet kvalitetssikring og kvalitetskontroll.
 • Forklare hvordan overlappende topper kan bearbeides og separeres.
 • Beskrive hovedprinsipper og teknikker for strukturoppklaring.

Ferdigheter

 • Planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid der de viktigste trinnene i den analytiske prosessen inngår (se punktlisten gitt i innhold).
 • Bestemme parametere innen metodevalidering og anvende metoder for kvalitetskontroll av målinger/resultater.
 • Utføre en strukturoppklaring fra utleverte spekter (UV/synlig, IR, 1H-NMR, 13C-NMR og MS).

Generell kompetanse

 • Reflektere over mulige feilkilder for å sikre de krav til nøyaktighet og kvalitet som kreves i analytisk arbeid, spesielt ved sporanalyser.
 • Sammenligne de ulike spektroskopiske metodene og identifisere deres styrker og svakheter.
 • Ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi, KJE115 Statistikk og kjemometri, KJE103 Organisk kjemi og KJE101/KJE120 Instrumentell analyse.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktisk prosjektarbeid i grupper. Gruppepresentasjoner av prosjektarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Rapport fra prosjektarbeid må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Obligatorisk innlevering i spektroskopi må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent rapport fra prosjektarbeid og godkjent obligatorisk innlevering i spektroskopi er gyldig i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler