Hopp til innhald

KJE116 Anvendt fysikalsk kjemi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Faget anvendt fysikalsk kjemi har hovedfokus på temaområdene overflate- og kolloidkjemi og sykliske termodynamiske prosesser. Andre anvendelsesområder av fysikalsk kjemi kan også inngå. Temaene som behandles vil bidra til å styrke studentenes kompetanse etter ferdig bachelorgrad, både med utdannelse innen studieretningen prosessteknologi og innen studieretningen miljøteknologi.

 

Sykliske termodynamiske prosesser:

 • Motorene Otto, Diesel, Brayton og Rankine
 • Kjølekretser og varmepumper.
 • Bruk av termodynamiske tabeller.

Overflate- og kolloidkjemi:

 • Overflatespenning og adsorpsjon.
 • Termodynamikk i grenseflatesystemer.
 • Surfaktanter.
 • Fukting.
 • Kolloidale systemer.
 • Elektrostatiske egenskaper til grenseflater.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE116 Anvendt fysikalsk kjemi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Gjøre rede for den termodynamiske virkemåten til ulike typer motorer samt kjølekretser og varmepumper.
 • Definere og forklare overflate- og grenseflatefenomen fra et fysikalsk-kjemisk perspektiv.
 • Gjøre rede for ulike typer kolloidale system og forklare kolloidal stabilitet.

Ferdigheter

 • Bruke Pv- og Ts-diagram til å beskrive sykliske termodynamiske prosesser.
 • Gjøre bruk av termodynamiske tabeller i beregninger.
 • Bestemme den termiske virkningsgraden til ulike ideelle motorer.
 • Utføre beregninger på grenseflate- og kolloidale system.
 • Handtere laboratorieapparatur som er aktuelle i faget og kunne vurdere usikkerheten i eksperimentelle målinger.

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av grunnleggende fysikalsk-kjemisk teori på praktiske problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi, MAT100 Grunnleggende matematikk for ingeniører og KJE104 Fysikalsk kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Teoriøvinger. Praktisk laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende må være godkjent før eksamen kan avlegges:

4 individuelle teoriøvinger (2 fra delen «Overflate- og kolloidkjemi» og 2 fra delen «Sykliske termodynamiske prosesser»). 3 laboratorieøvinger med obligatorisk frammøte, utført gruppevis med skriftlige rapporter for hver enkelt øving.

Godkjente laboratorieøvinger er gyldige i seks påfølgende semestre.

Godkjente teoriøvinger er gyldige i ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator. Det periodiske systemet.

Mer om hjelpemidler