Hopp til innhald

KJE120 Instrumentell analyse

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper om, samt ferdigheter i bruk av, de viktigste instrumentelle analysemetodene innen kjemisk analyse. Det vektlegges derfor at studenten skal tilegne seg ferdigheter gjennom eksperimentelle laboratorieøvinger. Studenten skal dessuten utvikle en forståelse for nytten av instrumentelle analysemetoder i flere fagfelt innenfor kjemi.

Emnet omhandler instrumentelle analysemetoder med tilhørende teori. Studentene vil bli introdusert for analysemetodene i gitt punktliste samt noen få teknikker innen prøvebehandling og bruk av kvalitetskontrollprøver.

 • Molekylspektroskopiske metoder: UV-synlig spektrofotometri, IR- og FTIR-spektrometri.
 • Atomspektroskopiske metoder: Atomabsorpsjonsspektrofotometri og atomemisjonsspektrometri.
 • Automatiserte metoder: «Continous Flow Analysis» i CFA-systemer.
 • Elektrokjemiske metoder: Potensiometri.
 • Analytiske separasjonsmetoder: Væske- og gasskromatografi.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE120 Instrumentell analyse skal studenten kunne:

 • forklare prinsippene for ulike kalibreringsmetoder
 • forklare prinsippene for kvantitative analysemetoder
 • beskrive oppbygning og virkemåte for grunnleggende analyseinstrumenter

 • utføre kvalitative og kvantitative analyser der anvendelse av kalibreringsmetoder inngår
 • vurdere usikkerhet og feilkilder i utførte analyser
 • skrive rapporter fra gjennomførte laboratorieøvinger der statistisk databehandling utføres i Excel

 • ha innsikt i bruksområder og begrensninger for kalibreringsmetoder og analysemetoder
 • samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • ha innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkerhetsdatablader og fra laboratorieerfaring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Generell kjemi og KJE115 Statistikk og kjemometri.

Undervisnings- og læringsformer

Teoriundervisning med oppgaveløsning. Quiz med flervalgsspørsmål benyttes både som repetisjon og som laboratorieforberedelse. Laboratoriegjennomgang. Praktiske laboratorieøvinger. Rapportskriving der statistiske beregninger og plott utføres ved bruk av Excel. Veiledning i sammenheng med laboratorieøvinger og rapportskriving. Gjesteforelesning.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 laboratorieøvinger der skriftlig rapport fra hver øving må være godkjent for å få gå opp til eksamen. En ikke godkjent rapport kan leveres på nytt to ganger. Både de praktiske laboratorieøvingene og de skriftlige rapportene utføres i grupper.

Alle laboratorieøvinger er obligatoriske. Det er også obligatorisk fremmøte til forelesninger med gjennomgang av laboratorieøvinger og til gjesteforelesning. Faglærer kan for enkelttilfeller innvilge fritak fra laboratoriegjennomgang og gjesteforelesning.

 

Godkjente laboratorieøvinger er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler:

Del 1: Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Del 2: 1 individuell skriftlig rapport fra en laboratorieøving som er utført i gruppe. Denne laboratorieøvingen utføres i tillegg til de seks som inngår i arbeidskravet.

Begge deler må være bestått for å få bokstavkarakter i emnet. Ved ikke bestått karakter i del 1, kan eksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på del 2 beholdes ved nye eksamener i del 1.

Ved ikke bestått karakter i del 2 må denne delen gjennomføres på nytt neste studieår, i høstsemesteret. Det gjelder også det praktiske arbeidet. Karakteren fra den skriftlige skoleeksamen i del 1 beholdes.

Bokstavkarakter i emnet settes på grunnlag av del 1 som teller 70 % av sluttkarakteren, og del 2 som teller 30 % av sluttkarakteren.

Tid og sted for deleksamen 1 blir opplyst på Studentweb. Deleksamen 2 skal leveres inn i Wiseflow innen gitt tidsfrist.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE101 - Instrumentell analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOK006 - Instrumentell Analyse - Reduksjon: 10 studiepoeng