Hopp til innhald

LU2-MU2A Musikk 2a - 5-10

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har disse hovedkomponentene: videre opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet, komponering og arrangering, musikkhistoriske emner, fagdidaktikk og innføring i ulike sider ved musikk, kultur og samfunn. Undervisningen vil være både praktisk og teoretisk. I løpet av emnet vil det bli en ekskursjon til Ole Bull Akademiet på Voss. Undervisningen i emnet fokuserer på hvordan studentene kan bidra til læring, personlig vekst og danning i musikkfaget for elever på 5.-10. trinn.

 Følgende tema vil bli vektlagt:

 

 • Arrangering og komponering
 • Musisering og skapende arbeid i 5.-10.trinn
 • Norsk folkemusikk, sang og dans
 • Utvalgte musikkhistoriske emner
 • Didaktikk, lyttemetodikk og komponeringsmetodikk
 • Notasjon, skriveprosesser, litteratur,  og studieteknikk
 • Refleksjon rundt problemstillinger knyttet til musikkundervisning i grunnskolens trinn 5-10.

Praktisk informasjon om emnet:

Studentene må beregne utgifter knyttet til ekskursjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har kunnskap om norsk folkemusikk og -dansetradisjon
 • har kunnskap om utvalgte musikkhistoriske emner
 • har erfaringsbasert kunnskap om musikalske prosjekt/  musikalsk samhandling for trinnene 5-10
 • har kunnskap om begynneropplæring og progresjon med vekt på hovedområdene komponering og lytting
 • har erfaringsbasert kunnskap om ulike arbeidsmåtar innenfor områdene improvisasjon, komposisjon  og arrangering rettet mot trinn 5-10

 

Ferdigheter:

 

Kandidaten kan:

 • planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike læringsløp i musikk med vekt på komponering og lytting på trinnene 5-10
 • danse, spille og synge eksempler fra norsk folkemusikk
 • reflektere over og drøfte musikken sin rolle i et mangfoldig samfunn
 • skape egen musikk, notere egne arrangement og tilrettelegge musikk for bruk i trinnene 5-10
 • bruke hovedinstrumentet sitt i forbindelse med musikkaktiviteter
 • lede og instruere sang-, samspill- og danseprosesser for medstudenter og i trinnene 5-10
 • legge til rette for musikalsk opplæring og utvikling for trinnene 5-10 med ulik forutsetning og bakgrunn

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • vurdere analytisk og kritisk hvilken rolle musikk har som samfunnsfenomen
 • initiere, motivere og organisere musikkaktiviteter i trinnene 5-10
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen og drøfte hvordan samarbeid med ulike eksterne instanser kan styrke læringsløp i musikk
 • reflektere rundt etiske, musikalske og didaktiske problemstillinger knyttet til musikkundervisning og musikalsk læring på trinnene 5-10

Anbefalte forkunnskaper

Tilrådde forkunnskaper: Musikk 1

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesinger, praktiske prosjekt- og gruppearbeid, litteratur- og diskusjonsseminar, bruk av nettbaserte ressurser, veiledning, musisering og selvstendig litteraturstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • obligatorisk oppmøte (80%),
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifisert i semesterplan.
 • aktiv deltagelse på ekskursjon til Ole Bull Akademiet.

Vurderingsform

Mappeeksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler