Hopp til innhald

MAFYS240 Prosjektplan

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Formålet med emnet er å starte den metodiske planleggingen av masteroppgaven. Studentene skal oppøve ferdigheter i å utarbeide forskningsspørsmål som er klinisk relevant for valgte studieretning, og skrive en prosjektplan for arbeidet med masteroppgaven. Studenten vil gå i dybden på metodologi og metode(r) relevant for eget prosjekt. I tillegg vil elementer fra kunnskapsbasert praksis og måleteori bli undervist som grunnlag for arbeid med masteroppgaven. Med utgangspunkt i studieretningens fagspesifikke, metodologiske og metodiske kompetanse skal emnet bidra til analytisk refleksjon om kva slags kunnskap et forskningsarbeid kan utvikle.

Emnet går over to semester.

 

 • elementene i en prosjektplan
 • utforme en litteraturoversikt innenfor et avgrenset tema
 • formulere hensiktsmessige problemstillinger basert på identifiserte kunnskapshull
 • begrunne metodologiske valg, herunder metode for datainnsamling og analyse
 • forskningsetikk og dilemmaer i prosjektplanlegging, bl.a. informasjon om Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og regional etisk komité (REK)
 • formidle forskningsfunn
 • akademisk skriving
 • analytisk refleksjon rundt grunnlagsspørsmål, vitenskapsfilosofi, teoretisk perspektiv og metodologisk tilnærming

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:
Studenten ...

 • kan reflektere over vitenskapsfilosofiske forutsetninger ved forskningsspørsmål i eget prosjekt
 • har inngående kunnskap om hvilke metodologiske tilnærminger og metoder for datainnsamling/produksjon og dataanalyse som er mest relevante for problemstillingen(e)
 • har inngående kunnskap om problem som kan oppstå under prosjektgjennomføring

 

Ferdigheter:

Studenten ...

 • reflektere analytisk omkring klinisk og samfunnsrelevante tema som trenger å utforskes i fagfeltet
 • kan utforme og bruke en litteraturoversikt til å identifisere kunnskapshull
 • kan formulere og begrunne én eller flere klinisk relevante problemstillinger basert på eksisterende kunnskapshull i forskningen
 • kan utarbeide en gjennomførbar prosjektplan som grunnlag for masteroppgaven

 

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • kan identifisere og vurdere etiske aspekter i forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter
 • kan beskrive hvordan etiske problemstillinger skal håndteres
 • kan utforme en prosjektplan som tilfredsstiller formelle krav
 • kan analysere og forholde seg reflekterende til eget praksisfelt

Krav til forkunnskaper

Studierett på master i klinisk fysioterapi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, diskusjon, individuelt arbeid og seminar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 1 presentasjon. Studenten presenterer 10 minutter for medstudenter og lærere med tilbakemelding og diskusjon i ca. 10 min. Studenter vil få ansvar for tilbakemelding til medstudenter

 

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet.

Arbeidskravene er gyldig i 4 påfølgende semester

Vurderingsform

Eksamen
Individuell hjemmeoppgave i form av prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på 10 ¿ 12 sider (ca 3500 ord) eksklusiv forside og referanseliste

 

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

 

Ny eksamen

Ved ikke bestått leverer studenten en bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen