Hopp til innhald

MAFYS511 Fysioterapi ved subakutte og langvarige hjerte- og lungelidelser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter med hjerte- og lungelidelser. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger. Deler av emnet kan tilbys fysioterapeuter fra andre masterprogrammer i inn- og utland, og vil dermed kunne undervises på engelsk.

 • Sykdomslære
 • Fysiologiske responser
 • Fysioterapi ved subakutte og kroniske hjerte og lungelidelser
 • Medisinsk teknisk utstyr
 • Måle- og evalueringsmetoder
 • Kirurgiske inngrep
 • Smerte
 • Kognitive tilnærminger og mestring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet
 • Individuell plan
 • Implementering
 • Helsepedagogikk
 • Billeddiagnostikk
 • Laboratorieanalyser

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om hjerte- og lungelidelser i et livsløpsperspektiv, herunder anatomi, fysiologi, patologi, prognose, etiologi, epidemiologi, livsstil og miljø
 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder,  funksjonstester og behandling relatert til problemstillinger hos pasienter med hjerte- og lungelidelser
 • har inngående kunnskap om vanligste kirurgiske og invasive prosedyrer ved hjerte- og lungelidelser
 • har inngående kunnskap om teorier som fremmer mestring og helsefremmende atferd.
 • har inngående kunnskap om mekanismer rundt langvarig smerte

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med hjerte- og lungelidelser i forhold til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan utarbeide individuell plan
 • kan gjennomføre tiltak som fremmer motivasjon og mestring

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan anvende relevante undersøkelser og ulike fysioterapeutiske behandlingstilnærminger, og gjøre begrunnede valg for behandling, dosering og progresjon
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer og ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak med hensyn til forebygging, behandling og rehabilitering av pasienter med hjerte- og lungelidelser i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og laboratorieprøver og kan sette de i sammenheng med kliniske funn
 • kan vurdere behov for henvisning til videre undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning
 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger og reflektere rundt bruk av diagnoser
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i praksis
 • kan beskrive og analysere samfunnsmessige og helsepolitiske rammer for helsepedagogiske tiltak
 • kan gjennomføre fagutvikling og delta i forskning innen fysioterapi

Krav til forkunnskaper

Studierett ved master i klinisk fysioterapi ved HVL

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere gjennomførte emner ved studiet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, praktisk trening ved HVL og 5 uker veiledet praksis i spesialist- og kommunehelsetjenesten. I tillegg kommer gruppearbeid og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Innlevering av loggskjema på itslearning
 • Godkjent praksisstudier fra kommunehelsetjeneste, totalt 5 uker i

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeoppgave: Kasusrapport som er basert på pasientvurdering/behandling knyttet til praksis. Den skal inneholde en bakgrunn, formål, kasus beskrivelse (herunder refleksjon rundt anamnese, undersøkelse, behandling og forløp), resultater og diskusjon.
Omfang: maksimalt 3500 ord eksklusiv forside, sammendrag på norsk og engelsk, tabeller, figurer og litteraturliste. Sammendrag har maksimalt 275 ord. Tabeller og figurer nummereres og har selvforklarende tekst, maksimalt seks tabeller og figurer i alt.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler