Hopp til innhald

MAS107 Maskinkonstruksjon og tilvirkning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet består av to moduler:

Modul 1: Maskinkonstruksjon (7 sp) og modul 2: Tilvirkning (3 sp).

I modul 1 gjennomgås styrkeberegning av de vanligste maskindeler (f.eks. tannhjul, aksler, og skruer) og elementer i for eksempel kraner, transportanlegg og rør.

I modul 2 gjennomgås de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien, hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene og hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.

Modul 1: Dimensjonering av aksler. Rørkonstruksjon: Rør, armatur, trykktap. Standarder og forskrifter. Transportutstyr: Ståltau, skiver, taljer, donkrafter, ulike bremsetyper, ulike krantyper. Dimensjonering av elementene i kraner.

Modul 2: Tilvirkningsmetoder: støping, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 

 • kandidaten kan identifisere maskinkomponenter i maskinkonstruksjoner.
 • kandidaten skal kunne foreta enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk.
 • Kandidaten har opparbeidet faglig grunnlag til å vurdere bruk av de viktigste bearbeidingsmetodene innen maskinindustrien. støping, plastisk forming, sammenføyning og sponfraskillende bearbeiding.
 • Kandidaten har kunnskap om hvordan bearbeidingsprosesser påvirker materialegenskapene.
 • Kandidaten har kunnskaper om hvordan ulike bearbeidingsmetoder påvirker design av produkter.

Ferdigheter

 

 • kandidaten kan beregnge spenninstilstand i maskinkonstruksjoner som består av ulike maskindeler.
 • kandidaten har en god forståelse av design av maskinkonstruksjoner .
 • kandidaten kan optimalisere og verifisere maskinkonstruksjoner.
 • kandidaten behersker mekanikk og fasthetslære og kan bruke disse fagene for maskinkonstruksjon.
 • Kandidaten kan velge hvilken tilvirkningsmetode som skal brukes.
 • Kandidaten kan utføre enkle sammenføynings og maskineringsoppgaver.
 • Kandidaten kan utføre enkle tilvirkningsoppgaver.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan vurdere forskjellige konstruksjoner og identifisere hvilken produksjonsmetode som er brukt ved framstilling av maskinelementer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAS 100 Statikk og fasthetslære

MAS109 Maskindeler

DAK Maskintegning

Undervisnings- og læringsformer

Modul 1: Forelesninger, skriftlige innleveringer.

Modul 2: Forelesninger, student presentasjoner og laborasjoner i tilvirkningsmetoder.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten må ha godkjent to innleveringer.

I modul 2 er det obligatorisk tilstedeværelse ved laboratoriearbeid og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

Del 1: Skriftlig eksamen.

Det arrangeres en 3 timers skriftlig eksamen for modul 1. Denne teller 60 % i faget.

Del 2: Semesteroppgave. Det leveres inn to semesteroppgaver som hver teller 20%. (Totalt 40%)

Alle deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator (ikke alfanumerisk). Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler