Hopp til innhald

MAS139 Transport, transportrett og leveringsbetingelser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kurset skal gi studentene forståelse for og innsikt i hvorledes logistikken påvirkes og bestemmes av transport og leveringsbetingelser. Studentene følger undervisning sammen med studenter på emnet ØAL114 Transport, transportrett og leveringsbetingelser.

Kurset skal gi studentene grunnleggende innføring i de forskjellige transportformer, lastbærere, lasteenheter mv som er kjernen i logistikken. Videre inngående kunnskap om den praksis og de rettsregler som partene må forholde seg til som følge av de inngåtte leveringsbetingelser, med spesiell fokus på Sjø-, land- og lufttransport samt transportforsikring.

Kurset skal gi studentene inngående kunnskap om de nasjonale og internasjonale leveringsbetingelser som benyttes i en handelstransaksjon og som er et resultat av de inngåtte kjøpsavtaler som er grunnlag for selve handelstransaksjonen med tilhørende logistikk.  

 • Praktisk transport- og varekunnskap
 • Spedisjonsrett
 • Sjø-/Luft- og Vegtransportrett
 • Lager, terminal og varemottak
 • Transportforsikringsrett
 • Leveringsbetingelser (Incoterms®)

Betalingsbetingelser, inkl dokumemtinnkasso og Remburs

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 • Transportformer
 • Lastbærere
 • Lastenheter
 • Transportretten
 • Transportforsikringsretten
 • Incoterms® og andre leveringsbetingelser

 • Kunne forstå og velge passende transportformer med tilhørende lasteenheter
 • Kunne behandle transportrettslige problemstillinger både fra transportør- og varesiden
 • Kunne planlegge, og gjennomføre en logistikkoperasjon

 • Forståelse for hvordan logistikken påvirkes og bestemmes av transport- og leveringsbetingelser

Krav til forkunnskaper

Bestått eksamen i MAS120 Produksjon og logistikk er et obligatorisk krav for å kunne ta dette emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid og gjesteforelesninger. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave innen transportrett og/eller leveringsbetingelser, primært i en selvvalgt bedrift, alternativt og i mangel av egnet bedrift, som en ren teoretisk oppgave.

Obligatorisk læringsaktivitet

Individuell prosjektoppgave. Vurderes som godkjent/ ikke godkjent.Oppgaven må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent før studenten skal avlegge skriftlig eksamen.

Det obligatoriske arbeidskrav er kun gyldig inneværende semester og må gjennomføres og godkjennes på nytt dersom studenten vil avlegge eksamen i emnet et senere semester.

Vurderingsform

Deleksamen med 2 deler:

1) En gruppeoppgave (40% av endelig karakter). Tema og frister for gruppeoppgaven kunngjøres ved semesterstart.

2) Skriftlig skoleeksamen, 3 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge eksamensdelene må være bestått i samme semester for å bestå emnet.

Dersom det ved ny eller utsatt eksamen er færre enn 5 kandidater meldt opp i faget, kan skriftlig eksamen bli erstattet av muntlig eksaminasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Lover, NSAB 2015, forsikringsvilkår, Incoterms 2010-plansje, kalkulator.

Mer om hjelpemidler