Hopp til innhald

MASIKT-OPG Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal være et selvstendig empirisk og vitenskapelig arbeid der studenten dokumenterer innsikt i forskning og utviklingsarbeid, relevant teori og metoder som er relevante for oppgavens problemstilling. Med utgangspunkt i studentens profilvalg skal emnet gi studenten høve til refleksjon over både eget og andre sitt arbeid, og til å formidle egne forskingsresultater.

 

Masteroppgaven skal omfatte:

 • faglig og vitenskapsteoretisk plassering av problemområde og problemstilling
 • begrunnelse for teori- og metodevalg
 • gjennomføring av et forskingsprosjekt i valgt praksisfelt
 • presentasjon, analyse og drøfting av resultat

 

Masteroppgaven skal utformes i samsvar med gjeldende regler for masteroppgaver ved Høgskulen Stord/Haugesund. Selve oppgaven skal ikke overstige 80 A4-sider. Ved samarbeid skal oppgaven ikke overstige 120 A4-sider. I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg.

Læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om sentrale retninger innenfor vitenskapsteorien
 • Har kunnskap om sentrale forskningsmetoder innenfor pedagogisk forskning
 • Har innsikt i hva som er vitenskapelig kunnskap, og hvordan denne utvikles
 • Har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt
 • Har kunnskap om forskningsetikk

 

Ferdigheter:

 • Kan velge relevant teori og utvikle et forskningsdesign
 • Kan formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle metoder
 • Kan bruke programvare for analyse av kvalitative og kvantitative data

 

Generell kompetanse:

 • Kan vurdere kvaliteten på eksisterende forskningslitteratur
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere et avgrenset forskningsprosjekt

Krav til forkunnskaper

Gjennomført 1. år i masterstudiet og MASIKT-VIT

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført 1. år i masterstudiet og MASIKT-VIT

Undervisnings- og læringsformer

Masteroppgaven er et selvstendig emne, nært knyttet til tidligere emner i studiet, og skal gjennomføres under veiledning. Egen veiledningsavtale blir underskrevet av student, veileder(e) og studieleder når tema for masteroppgaven er avklart. Studentene har selv ansvar for å søke veiledning etter avtalt plan. Det kan være aktuelt at studenter knytter arbeidet med masteroppgaven til pågående FoU-arbeid ved institusjonen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Vurderingsform

Masteravhandling og muntlig presentasjon.

Masteroppgaven skal ikke overstige 80 A4-sider. Ved samarbeid skal oppgaven ikke overstige 120 A4-sider. I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsliste, litteraturliste og vedlegg. Ved samarbeid om masteroppgaven er det krav om dokumentasjon av hvem som har utført ulike deler. Ved samarbeid skal det være individuelle presentasjoner og munnlige høringer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrivne hjelpemidler

Mer om hjelpemidler