Hopp til innhald

MAT106 Videregående matematikk for elektroingeniører

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av flere emner som til sammen dekker læringsutbyttene i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag for elektroingeniører.

Emnets målsetning er å gi studenten et solid grunnlag for den matematikken en ingeniør trenger i studiet og utøvelsen av sin yrkeskarriere.

Innhold: Komplekse tall på polarform, visere; følger, rekker og konvergens; taylorrekker, fourierrekker; differenslikninger; laplacetransformasjonen; funksjoner av flere variable, parametriserte kurver, dobbeltintegral; lineære likningsystemer, matriseregning, vektorrom, egenverdier og diagonalisering av matriser.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har forståelse for og kan regne med komplekse tall, og kan sette opp og regne med visere.
 • Kandidaten kan forklare viktige sider ved konvergensbegrepet i forbindelse med følger og rekker, kan manipulere med potensrekker, og kan gjøre rede for oppbygging og bruk av taylor- og fourierrekker.
 • Kandidatene kan beregne laplacetransformasjonen og dens inverse til utvalgte funksjoner, og er kjent med noen av anvendelsene.
 • Kandidaten kan bruke partiell derivasjon til å bestemme gradienter, og kan lokalisere og karakterisere ekstremalpunkt.
 • Kandidaten kan løse dobbeltintegral over enkle områder.
 • Kandidaten kjenner til begreper og metoder i lineær algebra, herunder lineære likningssystemer, singulære matriser, lineært avhengige og uavhengige vektorer, vektorrom, egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten kan løse enkle differenslikninger.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å velge matematiske metoder og utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • Kandidaten kan forstå, begrunne og vurdere sine beregninger
 • Kandidaten kan anvende matematikken til å modellere og analysere enkle ingeniørfaglige problemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har matematisk forståelse som er nødvendig for yrkesutøvelse og videre faglig oppdatering.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskaper som inngår i studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorer er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler