Dataingeniør

Bachelor

Digitaliseringa i samfunnet skjer i rekordfart og behovet for arbeidskraft innan datateknologi er stort. Som dataingeniør kan du vere med på å utvikle og digitalisere framtida.

Vi omgir oss med datateknologi kvar dag. Datasystem blir brukt på dei fleste områda i samfunnet, frå helse og omsorg, til nyhende og media, handel og energiforsyning.

Ein dataingeniør jobbar ofte i tverrfaglege prosjekt saman med andre fagfolk. Likar du å samarbeide med andre? Har du sans for matematisk, logisk og systematisk tankegang? Har du lyst til å utvikle digitale løysingar? Då kan dataingeniør vere studiet for deg!

Gjennom studiet lærer du:

  • korleis datamaskiner fungerer
  • å programmere datamaskiner
  • å utvikle programvare frå enkle appar til store IT-system som til dømes Word og Facebook
  • korleis ulike einingar kan knytast saman i nettverk
  • om databasar og web-baserte system
  • om algoritmar, nye teknologiar og trendar som til dømes VR-teknologi, datagrafikk, kunstig intelligens og stordata 
  • kunnskap som er nyttig i samband med spelutvikling 

Bachelorutdanninga er eit ingeniørstudium som følgjer den nasjonale rammeplanen for ingeniørstudium. I tillegg til dei tekniske faga, er det eit vesentleg innslag av realfag og samfunnsfag.

Dataingeniørutdanninga har dei same samfunns- og IT-faga som bachelorutdanninga i informasjonsteknologi, og den IT-faglege kompetansen i dei to studia er den same. Hovudskilnaden mellom dei ligg i nokre av matematikkfaga og i opptakskrava.

I siste del av studiet kan du velje fag som gir deg spisskompetanse innan eit smalare område, som programutvikling, drift av datasystem, web- og mobilteknologi, datagrafikk eller kunstig intelligens og algoritmar.

Korleis er undervisninga?

IT-fag og programutvikling krev interesse og sans for matematikk, logisk og systematisk tankegang.

Arbeidsformene varierer mellom forelesingar, praktiske øvingar på datalaboratorium, praktiske prosjektoppgåver, sjølvstudium, og gruppearbeid.

I siste del av studiet skal du saman med ein eller to medstudentar gjennomføre ei større prosjektoppgåve, bacheloroppgåva, der de utviklar eit lite datasystem. Prosjekta blir ofte gitt som oppdrag frå næringslivet, og dei kan også gjerast utanlands.

Praksis
I siste år av utdanninga kan du velje å ha praksisperiode i ei lokal bedrift. Du vil då delta aktivt i bedrifta sine daglege arbeidsoppgåver, noko som vil gi deg verdifull og relevant praktisk erfaring frå arbeidslivet.

Vil du studere meir?

Etter fullført bachelorstudium kan du søke plass på mastergradstudiet i  programutvikling, eller på andre mastergradar innan datafag/informatikk.

Utveksling

Grip sjansen til å opplever verda medan du studerer! Utanlandsopphald gjer ein normalt i siste halvdel av studiet, og kan vare frå tre månader til to semester. Utveksling med Canada, Tyskland og Spania er særleg vektlagd. Under kan du sjå heile lista over utdanningsinstitusjonar vi har avtale med. 

Kor kan du reise?