Hopp til innhald

MBA505 Ledelse av kvalitetsutvikling i barnehagen

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 3. semester.

Emnet omfatter analyse og kritisk vurdering av begrepet «kvalitet» ut fra ulike faglige og metodiske perspektiv. Ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen utforskes i lys av prinsippet om «barns beste», lover, konvensjoner og teorier. Videre omfatter emnet kritisk refleksjon over "kvalitetsdiskurs" og ulike kvalitets- og vurderingsverktøy som brukes nasjonalt og internasjonalt innenfor barnehagefeltet. Emnet skal også utvikle studentens ferdigheter i å lede personalets læringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten

  • har inngående kunnskap om ulike forståelser av begrepet kvalitet, kvalitets- og vurderingsverktøy og om ulike anvendelser i det nasjonale og internasjonale barnehagefeltet.
  • har inngående kunnskap om ledelse og arbeidsplasslæring knyttet til kvalitetsarbeid i barnehagen.

Studenten

  • kan kritisk vurdere og kommunisere om ulike kvalitetsbegrep og ulike tilnærminger til kvalitetsutvikling i barnehagen
  • kan analysere og kritisk vurdere ulike former for pedagogisk ledelse av kvalitetsarbeid i barnehagen som lærende organisasjon
  • kan planlegge og vurdere bruk av ulike kvalitets- og vurderingsverktøy i lys av kritisk vurdering av hva som kan ivareta barns rettigheter og prinsippet om "barns beste".

Studenten

  • kan bidra til nytenkning og utvikling av pedagogisk ledelse, samarbeid og veiledning ut fra teoretiske og praktisk utforskende innfallsvinkler.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført minst to av de tre obligatoriske emnene i 1. semester samt minst et valgemne.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning har form av workshop/seminar som støttes med PowerPoint presentasjoner.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig fremlegg.

Studentene analyserer og vurderer i grupper to ulike kvalitets- og vurderingsverktøy og presenterer resultater muntlig.

Retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Studentene får innsikt i mulige problemstillinger/oppgaver 2 uker før eksamen.

Retningslinjer for muntlig eksamen gis ved semesterstart.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler