Hopp til innhald

MBA507 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 3. og 4. semester.

Emnet omfatter skriving av en masteroppgave.

Valg relatert til masteroppgaven gjøres i samarbeid med veileder(e).

Veiledningen knyttet til masteroppgaven er en viktig del av læringsprosessen og ivaretas av oppnevnt(e) veileder(e) og i tilknytning til en aktiv forskergruppe, såfremt dette er mulig.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten

  • har avansert kunnskap til forskningslitteraturen innenfor området som oppgaven skrives i.
  • har inngående kunnskap om relevante forskningsmetoder.
  • har inngående kunnskap om forskningsetiske problemområder og gjeldende retningslinjer.

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteratur og anvende denne til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • kan formulere og begrunne en klar problemstilling, velge en relevant metode og datasett, tolke resultater (for empiriske prosjekter) og utfordre/utvikle teori på feltet (for teoretisk orienterte oppgaver).
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer

Studenten

  • kan orientere seg på et forskningsfelt og bruke relevant forskningslitteratur på en selvstendig måte
  • kan identifisere og analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • kan skrive på en akademisk tekst på et avansert nivå.
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført alle kurs i det første året. MBA506 må fullføres i 3. semester.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Masteroppgaven kan ikke innleveres før alle andre emner er fullført.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av seminarer og veiledning.

Studentene forventes at delta aktivt i undervisningen og i seminarene. I tillegg til egne presentasjoner, bidrar studentene til diskusjoner av medstudenters tekster.

Et masterprosjekt innebærer, i tillegg til skriving, at studentene arbeider med kritisk lesing av forskningslitteratur, innsamling og tilrettelegging av data, analyse og tolking av resultater. Studentene arbeider selvstendig med masteroppgaven, men er forpliktet til jevnlig å delta i veiledning.

Studentene forventes å ta del av bibliotekets ressurser innenfor utvikling av akademisk skriving.

Der det er mulig vil studentene bli knyttet til en forskningsgruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

I 3. semester skal studentene presentere en prosjektbeskrivelse på et seminar og gi tilbakemelding på  medstudenters beskrivelser.

I 4. semester, senest én måned før innlevering, skal hver student levere et skriftlig utkast til sentrale deler av oppgaven og presentere prosjektet sitt på et seminar.

Retningslinjer for arbeidskravene gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Masteroppgaven skal være på 20.000 - 30.000 ord inkludert forside og eventuelle vedlegg.

Oppgaven skrives i en mal.

Retningslinjer og mal for masteroppgaven gis ved semesterstart.

Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og i digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Informasjon om ny/utsatt eksamen finnes på høgskolens nettsider.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler