Hopp til innhald

MFAKS214 Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emne 2 er et obligatorisk emne i mastergradsstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres første semester i studiet. I dette fellesemnet drøftes hvordan fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø bidrar til å påvirke barn og unges helse, trivsel og læring. Sentralt i emnet er skolens danningsarbeid og hvordan fysisk aktivitet og kosthold er viktig i et livsløpsperspektiv. Ulike forutsetninger for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø vil bli belyst, herunder institusjonelle rammer, medvirkning og deltakelse, partnerskap, og utvikling, gjennomføring og evaluering av tiltak, samt profesjoners rolle. Temaene belyses gjennom ulike forståelsesmåter og forklaringsmodeller.

Emnet gir studentene mulighet til å orientere seg bredt innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø som senere i studiet brukes som utgangspunkt for fordypningsemnet og masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om bakgrunnen for, og innholdet i, nasjonale styringsdokumenter relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • innsikt i strategier og teorier for å planlegge, gjennomføre og evaluere individ- og samfunnsrettete tiltak for å fremme læring, trivsel og helse i skolen
 • inngående kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og kosthold inngår i skolens danningsarbeid
 • inngående kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan inngå i en debatt om danning

Ferdigheter

Studenten kan

 • kritisk vurdere sentrale styringsdokumenter relevant for fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • trekke slutninger fra fakta, teorier og modeller, velge mellom alternative forklaringer og grunngi sine valg
 • diskutere ulike profesjoners rolle innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • analysere og vurdere et nasjonalt tiltak innenfor fysisk aktivitet eller kosthold relevant for skolen

Generell kompetanse

Studentene kan

 • analysere ulike samfunnsspørsmåls relevans innenfor fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet går normalt over ett semester, og er en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og seminarer. Arbeidsformene legger vekt på problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Studentene skal planlegge, organisere og evaluere et åpent seminar der de parvis eller i gruppe presenterer et innlegg. Muntlig innlegg og skriftlige vedlegg skal dokumentere students læringsutbytte formulert under "læringsutbytte - ferdigheter" i emnet. Det er obligatorisk veiledning i forbindelse med arbeidskravet.
 2. Studentene skal gruppevis eller individuelt holde en muntlig presentasjon relatert til temaene som tas opp i undervisningen.

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravene vil bli tilgjengelig ved semesterstart. Arbeidskravene er obligatorisk og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.