Hopp til innhald

MKS552 Å være akutt og/eller kritisk syk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Etiske og juridiske retningslinjer gjeldende for spesialavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av spesialsykepleien vil bli vektlagt. I samsvar med spesialsykepleiers funksjon og ansvar skal studenten kunne vurdere dagens praksis, og kunne reflektere og beskrive spesialsykepleie i lys av etikk og etiske retningslinjer, aktuelle lover og forskrifter, samt sentral teori i spesialsykepleien.

Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom:

 • Anestesi- intensiv og operasjonssykepleiens historie
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom fra et pasientperspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kulturelle perspektiv på helse og sykdom
 • Sykepleieteorier med vekt på omsorgsteori
 • Sentrale begreper i spesialsykepleien
 • Etiske dilemma relatert til akutt og ellerkritisk syke pasienter
 • Etikk og teknologi
 • Etiske beslutningsprosesser
 • Juridiske rammer for sykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Pasientrettigheter
 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Sykepleiedokumentasjon
 • Rammefaktorer, organisering og ledelse i spesialavdelinger.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskaper om pasienters, pårørendes og personalets opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har avansert kunnskaper i spesialsykepleiens historie, verdigrunnlag og teori
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon til akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende
 • har avansert kunnskap om gjeldende krav til sykepleiedokumentasjon

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og bruke relevante teorier inn i spesialsykepleien
 • kan analysere hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer har innvirkning på akuttsykepleien

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan identifisere og vurdere aldersspesifikke og kulturelle perspektiv på helse, kritisk sykdom og død
 • kan anvende etisk teori og yrkesetiske retningslinjer i møte med etiske dilemmaer i spesialsykepleien
 • har kjennskap til organisering og drift, behov for og bruk av kompetanse i spesialavdelinger

Krav til forkunnskaper

Studierett på Master i klinisk sykepleie ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Det forventes at studenten anvender erfaringskunnskaper som sykepleier. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom ressursforelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, observasjonspraksis, veiledning individuelt og i grupper, og selvstudie. Det forventes at studentene anvender erfaringer og refleksjoner fra de kliniske studiene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Punktpraksis
 • Obligatorisk gruppearbeid
 • Innlevering av abstrakt før muntlig eksamen

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig gruppeeksamen i form av en spesialsykepleiefaglig presentasjon på inntil 30 minutter. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet.
Ved dokumentert gyldig fravær på eksamen kan studenten fremstille seg til en individuelt vurdering.

Vurderingsutrykk
Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått presentasjon må studenten utvikle en ny presentasjon og formidle denne.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler