Hopp til innhald

OPR503 Sentrale funksjoner i operasjonssykepleie

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler operasjonssykepleiefaget og fagets funksjonsområde. Det vil bli gitt forelesninger i relevante temaer som omsorg til operasjonspasienten, hygiene, smitteforebygging, kirurgiske teknikker, kirurgiske instrument og utstyr, kirurgiske leiring, forebygging av skade, og medisinsk teknisk utstyr. Emne bygger på de foregående emnene og omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av operasjonssykepleie. Undervisningen tilrettelegger for at studentene får trening i utøvelse av avansert spesialsykepleie. Hensikten er å bidra til solide kunnskaper som studentene kan bygge videre på i de kliniske studiene.

 • Omsorg til sårbare /utsatte pasienter, operasjonspasienten
 • Hygiene, aseptikk/antiseptikk/ steril adferd
 • Kirurgiske teknikker, instrumentering, organisering
 • Desinfisering av operasjonsfelt, avdekking og leiring
 • Utstyr, instrumenter, suturer
 • Medisin teknisk utstyr, diatermi, operasjonslamper/bord, sug, optikker
 • Sår/sårbehandling/ Bandasjering
 • Operasjonsstuer, drift og funksjoner
 • Elektromedisinsk utstyr

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har spesialiserte kunnskaper om kirurgiske instrumenter, inndeling, oppbygging og anvendelsesområde
 • har spesialiserte teoretiske kunnskaper om medisinsk teknisk utstyr som: diatermi, operasjonsbord, sug, operasjonslamper, og scopireck
 • har spesialiserte kunnskaper om hygiene på operasjonsstuen, samt renhold og sterilisering
 • har spesialiserte kunnskaper om forebygging av infeksjoner, hypotermi og leiring og  har spesialiserte kunnskaper om kirurgiske sår og sutur materiale
 • har spesialisert kunnskap om operasjonsstuens oppbygging, drift og organisering
 • har avansert kunnskap om funksjon, kontroll og vedlikehold av relevant elektromedisinsk/teknisk utstyr i akuttavdelingene

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende kontrollprosedyrer ved bruk av instrumentrister, kompresser og sterilt utstyr
 • kan kle seg sterilt og opprettholder sterilitet på påkledning
 • kan identifisere, desinfisere og dekker et kirurgisk felt
 • kan korrekte vaske- og steriliseringsprosedyrer ved avdelingen

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan arbeide i, og opprettholder sterile felt
 • kan identifisere renhetsgrad og organiserer arbeidet etter hygieniske korrekte premisser
 • kan utøve korrekt adferd i sterile rom
 • har et analytisk forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen i OPR503, må eksamen i MKS550 og OPR502 være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, simulering og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Delta på timeplanbelagte ferdighetsøvelser og simuleringer.

Vurderingsform

Eksamen
Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Oppgaver gis i form av åpne spørsmål/caseoppgaver og/eller "multiple choice question" (MCQ).

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Egen PC med nedlastet WiseFlow

Ingen hjelpemidler for øvrig 

Mer om hjelpemidler