Hopp til innhald

PPU-A1-16 Ledelse av læreprosesser 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet tar utgangspunkt i skolens mandat og kjerneoppgaver som klasseledelse og planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Sentrale tema er pedagogisk lærings- og motivasjonspsykologi, sosialisering og didaktiske verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
  • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
  • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

Ferdigheter:

  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse:

  • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og blir gitt i storgruppe og i mindre grupper. Veiledning og oppfølging blir gitt individuelt og til dels i mindre grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minstekrav på deltakelse på 5 av 6 samlingsdager

Må ha levert og fått godkjent alle skriftlige arbeidskrav

Alle arbeidskrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Semesteroppgave - A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tilltatt

Mer om hjelpemidler