Hopp til innhald

PPU-A2-16 Skolen i samfunnet 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Hovedfokus andre semester er skolen i et organisasjonsperspektiv og pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Studentene skal på egen praksisskole gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt som skal dokumenteres i den avsluttende eksamensoppgaven. Etisk refleksjon og arbeid med Kunnskapsløftet inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
  • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

 

Ferdigheter:

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

Generell kompetanse:

  • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
  • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ledelse av læreprosesser 1 (PPU-A1-16)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert og blir gitt i storgruppe og i mindre grupper. Veiledning og oppfølging knyttet til arbeidskrav blir gitt individuelt og til dels i mindre grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minstekrav om deltakelse på 5 av 6 samlingsdager

Må ha levert og fått godkjent skriftlige arbeidskrav

Alle arbeidskrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

FOU semesteroppgave

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler