Hopp til innhald

PRAKHB2103 Praksisstudier i psykisk helsearbeid/helsevern

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om sykepleie til personer med psykiske og rusrelaterte lidelser. Det legges vekt på refleksjon og innsikt i hvordan det oppleves og hvilke konsekvenser det kan få i hverdagen. Et sentralt fokusområde er kunnskap om betydningen av brukermedvirkning og selvbestemmelse i det terapeutiske opplegget, der tverrfaglig samarbeid blir vektlagt. Praktisk informasjon:Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL studiested Haugesund, har avtaler med). Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker. I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2. Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus. Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig). Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis. For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden på praksisstedet. Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis. Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet. Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk. Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel hvis mulig arbeides inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen. I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos studieleder. Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær. Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen. Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført. Studenten må få sine obligatoriske oppgaver godkjent av lærer for å få bestått praksisperiode. Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis. For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om relevante psykiske og rusrelaterte lidelser, behandling, rehabilitering, ulike metoder inklusiv miljøterapi og sykepleie som benyttes i psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmer brukermedvirkning og samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning som er relevant for pasienter og deres pårørende innenfor feltet psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Kjenner til ulike kunnskapssyn på psykisk lidelse og psykisk helse, og relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som metode i utøving av sykepleie til pasienter med psykiske og rusrelaterte sykdommer.
 • Har kunnskap om aktuelle forberedelser, undersøkelser og sykepleieprosedyrer.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler, virkning, bivirkninger og legemiddelhåndtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsledelse og organisering innenfor psykisk helsearbeid/helsevern, og om samarbeid mellom nivåene i helsesystemet.
 • Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedringsprosesser og et godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om aktuelle retningslinjer, forskrifter og lovverk som regulerer denne delen av helsetjenesten.

 

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Anvender målrettet kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Anvender relevante prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer behov for sykepleie til pasienter/brukere med psykiske og rusrelaterte lidelser, og i forhold til tilleggslidelser. Dette utføres i samråd med pasienten, pårørende og andre medarbeidere.
 • Identifiserer pasientens ressurser, og motiverer pasienten til å bruke ressursene, samt styrke dem.
 • Utfører sykepleieprosedyrer, administrerer legemidler i henhold til gjeldende retningslinjer, og assisterer ved undersøkelser og behandling på en faglig forsvarlig måte.
 • Anvender ulike metoder som brukes i psykisk helsearbeid/helsevern.
 • Viser evne til samhandling med egen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
 • Forebygger komplikasjoner og ivaretar pasientens sikkerhet i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Ivaretar pasientens autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer.
 • Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen.
 • Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonens betydning for å fremme tillit og sikre trygghet hos pasienter og deres pårørende.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av all sykepleie, for eksempel ved utøvelse av sykepleieprosedyrer, håndtering av legemidler og ved undersøkelser og behandling.
 • Overholder taushetsplikten, og praktiserer i samsvar med faglige, etiske og juridiske retningslinjer.
 • Viser respekt, forståelse og nestekjærlighet og tar andre menneskers situasjon og opplevelse alvorlig, uavhengig av kultur, religion og virkelighetsoppfatning.
 • Viser ansvar for egen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen evne til å utøve sykepleie til pasienter/brukere med psykiske og rusrelaterte lidelser.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav (for kull 2014 og senere): Bestått praksis 1 og emnene SYKHB1021, SYKHB1031, SYKHB1022 og SYKHB1032, samt studiekrav i 3. semester knyttet til SYKHB2023 og SYKHB2033.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, veiledning og refleksjon, gruppearbeid, veiledet praksis/studentoppfølging, demonstrasjoner, skriftlige obligatoriske oppgaver/arbeid og digitale innleveringer, muntlig framstilling, prosjektarbeid, medstudentrespons, ferdighetstrening, refleksjonsnotater, selvevaluering, seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav : Medikamentregningstest i 3 semester.

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler