Hopp til innhald

RUS6202 Perspektiver på helsefremming, forebygging og behandling innen rusproblematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger utfordringer knyttet til kompleksiteten innenfor rusfeltet og gir kunnskap om modeller for helsefremming, omsorg, forebygging og behandling. Sentrale tema er relasjonsbygging og kommunikasjon. Videre rettes fokus mot samfunnsetikk og sentrale lover og regler på rusfeltet. Brukermedvirkning vil bli vektlagt, samt kunnskap og innsikt i pårørendes situasjon og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Læringsutbytte

 Kunnskap:

 Studenten:

  •  har inngående kunnskap om hvilke forhold som fremmer helse og forebygger skade ved bruk av rusmidler
  • har inngående kunnskap om oppbygging og organisering av tjenester for brukergrupper og deres pårørende, samt lovverket og sentrale føringer som påvirker disse
  • har inngående kunnskap om utvalgte behandlings-, rehabiliterings- og omsorgsmodeller og metoder
  • har innsikt i aktuell lovverk som gjelder for ulike kliniske situasjoner

 

Ferdigheter:

 Studenten:

  • kan analysere og kritisk vurdere ulike modeller for forebygging, helsefremming og behandling
  • kan kartlegge og identifisere tiltak som tar utgangspunktet i å fremme mestring og myndiggjøring hos pasienten og deres pårørende.
  • kan medvirke i/lede tverrfaglig samarbeid for å fremme et helhetlig tjenestetilbud for den som berøres av rusmiddelproblematikk
  • kan vise innsikt og forståelse for faglige og etiske problemstillinger ved å reflektere over egen praksis i refleksjonsgrupper.

 

Generell kompetanse:

 Studenten:

  • kan analysere, vurdere og drøfte helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg for mennesker med rusrelatert lidelse
  • kan analysere og vurdere rammebetingelsene for personer med rusproblematikk på ulike nivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RUS6101

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger fordelt på tre ukesamlinger samt veiledning, gruppearbeid og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler