Tverrfagleg vidareutdanning i rusproblematikk

Etter- og vidareutdanning

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.

Studieprogrammet var sett saman av fem emne på til saman 60 studiepoeng. Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til master i psykisk helse- og rusarbeid.

Vil du studere meir?

Etter søknad er det mulig å få godkjent inntil 30 studiepoeng av videreutdanningen i rusproblematikk som en del av masterutdanningen i klinisk helse- og omsorgsvitskap ved HVL.

Studentar med bakgrunn innan helse- og sosialfag kan etter fullført vidareutdanning søkje om å byggje på utdanninga til master innan psykisk helse- og rusarbeid.