Hopp til innhald

STM1 Språk, tekst og matematikk 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og utfyllende retningslinjer for praksisstudiet.

Dette er første emne i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (STM1). Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehagelærerutdanning. I heltidsutdanning er emnet lagt til første studieår for alle profiler. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene norsk, matematikk og pedagogikk.

Undervisningen skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking knyttet til kunnskapsområdet, der praksis inngår som en integrert del.

Kunnskapsområdet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Disse utviklingsområdene er viktige for barns lek og læring og er avgjørende for at barn kan utvikle relasjoner til andre mennesker og fungere sosialt i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Kunnskapsområdet har to innholdsmessige tyngdepunkt. På den ene siden handler det om barns språk og språkutvikling, barnelitteratur og mediekultur. På den andre siden handler det om barns matematiske meningsskaping, kreative undring, lek og problemløsing. Kunnskapsområdet fokuserer på barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn varierte erfaringer med språklige, litterære og matematiske aktiviteter.

Språklige og matematiske praksiser er viktige dimensjoner ved barns lek og utforsking og kunnskapsområdet legger vekt på at barnehagelæreren forholder seg aktivt til lærings- og danningspotensialet i disse praksisene. Kunnskapsområdet kombinerer teoretisk og praksisnær kunnskap om språk- og matematikkutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barns muntlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskap om barns problemløsningskompetanse og begrepsutvikling
 • har kunnskap om skjønnlitteratur for barn, mediekultur for barn og sjangre fra muntlige fortellertradisjoner
 • har kunnskap om hvordan utvikle positive holdninger til matematikk, litteratur, barnekultur, språk og språkmangfold
 • har kunnskap om følgende matematiske områder som er relevante for barn: klassifisering, tallforståelse, formforståelse, romforståelse og måling
 • har kunnskap om lekens betydning for språk- og matematikklæring
 • har kunnskap om forholdet mellom lek og læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan observere og legge til rette for barns språk- og matematikkutvikling
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling, læring og danning for alle barn i barnehagen
 • kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking
 • er en god muntlig formidler og høytleser
 • kan sikre kvalitet og mangfold i barnehagens kultur- og litteraturformidling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med lek, språk, tekst og matematikk med utgangspunkt i gjeldende rammeplan
 • har et helhetlig perspektiv på barns læring
 • har kunnskaper om aktuelle faglig-pedagogiske problemstillinger og debatter
 • er en kompetent og bevisst språklig formidler, muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk)

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert. Undervisningen vil bestå av gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, verksteder, veiledning, individuelt arbeid, kollokvier og seminar.

Arbeidsformene skal vektlegge skriftlighet, muntlighet og visualisering. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske arbeidskrav seinest 3 uker før eksamen:

 • Skriftlig arbeidskrav med hovedvekt på barns tekstkultur (nynorsk*)
 • Skriftlig arbeidskrav med hovedvekt knyttet til matematiske områder (bokmål)
 • Tverrfaglig muntlig arbeidskrav i gruppe i tilknytning til praksis. Studenter skal blant annet lede en barnegruppe med fokus på lek og læring.

(*Det blir gitt dispensasjon fra tospråkskravet etter gjeldende regler.)

Retningslinjer for obligatoriske arbeidskrav vil foreligge ved semesterstart. Studenter som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen begynner.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter. Muntlig eksamen er todelt. Den ene delen tar utgangspunkt i tema knyttet til et av de obligatoriske arbeidskravene. I den andre delen legges det vekt på kompetanse generelt knyttet til STM 1. Studentene trekker emner som skal forsvares.

Tid og sted for eksamen vil bli opplyst på emnets sider på den elektroniske læringsplattformen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Mer om hjelpemidler