Hopp til innhald

BLUBACH Bacheloroppgave i barnehagelærerutdanning

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven skal bidra til at barnehagelæreren blir bevisst sin profesjonelle identitet som kunnskapsperson i barnehagen. Bacheloroppgaven er et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der kandidatene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Oppgaven knyttes opp mot studentenes fordypningsenhet og problemstillingen skal reflektere sentrale faglige og/eller pedagogiske utfordringer i barnehagenes virksomhet. Studenter som ikke har fordypning ved HVL, campus Bergen, kan knytte problemstillingen til profilfaget. Oppgaven skal være en helhetlig og sammenhengende framstilling og vise refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen basert på teori og empiri. I de fagområdene det er naturlig kan deler av oppgaven vurderes som et praktisk-estetisk arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale problemstillinger i barnehageforskning
 • kan vurdere forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring barnehagen
 • har inngående kunnskap om emnet for bacheloroppgaven og innsikt i hvordan temaet utfordrer barnehagens virksomhet, praktisk, faglig og pedagogisk.

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og drøfte en barnehagefaglig problemstilling
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av egen bacheloroppgave
 • kan analysere og formidle sammensatt fagstoff, muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og formidle forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet
 • kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger
 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om barnehagen
 • kan bruke ny kunnskap til å videreutvikle seg selv, profesjonen og barnehagen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er forskningspreget og står helt sentralt i emnet. Metodene for oppgaven kan være basert på design utviklet for utviklingsarbeid eller mer filosofiske og teoretiske oppgaver og praktisk-estetisk arbeid. Studentene skal utvikle evnen til å drøfte og analysere en barnehagefaglig problemstilling. I dette ligger å innhente og bruke relevant fag- og forskningslitteratur, god kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av eget arbeid og evne til å drøfte andres arbeid kritisk. Studentene må forvente å bruke størstedelen av arbeidstiden i studiet til selvstendig arbeid, knyttet til arbeid med oppgaven. Undervisningen vil bestå av forelesninger om vitenskapsteori og forskningsmetode, seminarundervisning, gruppeveiledning og individuell veiledning direkte knyttet til arbeid med bacheloroppgaven.

Arbeidet med bacheloroppgaven blir lagt opp på følgende måte:

Høstsemesteret tredje studieår: Arbeidet med bacheloroppgaven introduseres med et metodekurs som presenterer krav og forventninger til bacheloroppgaven, problemstillinger og prosjektplan. Den enkelte student velger emne for bacheloroppgaven. Emnet knyttes til studentenes fordypning, skal være profesjonsrelatert og kan ha et faglig eller tverrfaglig tyngdepunkt. I forbindelse med praksis utarbeider studentene forslag til problemstillinger. Disse blir grunnlag for tildeling av veileder. Hver student/gruppe får tildelt én veileder. Tider for metodekurset er klart ved semesterstart.

Vårsemesteret tredje studieår: Vårsemesteret starter med undervisning i vitenskapsteori og metode, og studentene skal i særlig grad sette seg inn i den metoden de skal anvende i arbeidet med oppgaven. Arbeidet med bacheloroppgaven struktureres i en prosjektplan som leveres innen utgangen av januar. Prosjektplanen skal inneholde en plan for veiledningene. De ansvarlige for fordypningene arrangerer seminarer og gjennomfører gruppeveiledning og individuell veiledning.

Hver student har krav på tre obligatoriske veiledninger. En veiledning skal handle om prosjektplanen, avgrensing av problemstilling og valg av metode og en skal omhandle den faglige argumentasjonen som gjennomføres i oppgaven. Det anbefales å avtale en veiledning i forbindelse med innsamling av empirisk materiale. Veiledning gis på grunnlag av innsendt skriftlig materiale. Studenten skal møte forberedt. Studenter som ikke har sendt inn materiale til avtalt tid eller møter uforberedt, kan avvises.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for at studenten skal få gå opp til eksamen. Dersom studenten ikke består, gis det anledning til ett nytt forsøk i samme studieår. Det er tre arbeidskrav:

 1. Veiledning. Tre obligatoriske veiledningsøkter.
 2. Presentasjon av bacheloroppgaveprosjektet. Bacheloroppgaven skal i løpet av skriveprosessen presenteres i et 10-15 minutters framlegg for medstudenter og lærere ved fordypningen studentene er tilknyttet. Det er obligatorisk frammøte for alle studentene som er tilknyttet samme fordypning under framleggene. Studenter skal i fellesskap kommentere medstudents framlegg. De skal gis tilgang til noe skriftlig materiale på forhånd.
 3. Seminarundervisning knyttet til fordypningene

Utfyllende informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Vurderingsform

Bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven skal enten vurderes i sin helhet som en skriftlig rapport som teller 100 %, eller bestående av to deler som utgjør en helhet: en praktisk-estetisk del som teller 40 % og en rapport som teller 60 %. Oppgaven kan leveres individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Dette avklares i forbindelse med godkjenning av prosjektplanen.

Omfang individuell oppgave 9 000±10 % ord, omfang for gruppeoppgave: 13 000±10 % ord. Ved praktisk-estetiske delbesvarelser forventes det et omfang på 7 000±10 % ord for individuell oppgave og 8 000±10 % for gruppeoppgaver.

Bacheloroppgaven skal inneholde standard forside, innholdsliste, kort sammendrag på engelsk, problemstilling(er), teori-/ bakgrunnsbeskrivelse, metodebeskrivelse, funn, drøfting med konklusjon, litteraturliste og eventuelt vedlegg. Referanser oppgis etter APA-systemet: http://sokogskriv.no/ep_tmp/files/18221349704cb7095123a97.pdf. Empirisk innsamlet materiale skal oppbevares til etter at sensuren har falt.

Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

En bacheloroppgave som er vurdert til ikke bestått kan omarbeides og leveres inn for ny vurdering. Studenter som skal levere på nytt må gjennomføre en obligatorisk veiledning. Innlevering av omarbeidet oppgave kan bare skje én gang. Ved tredje forsøk må det leveres helt ny oppgave. Ny prosjektplan må godkjennes før innsamling av nytt empirisk materiale.

Vurderingskriterier
Vurderingen av bacheloroppgaven gjøres av veileder og ekstern sensor i fellesskap, basert på vurderingsbeskrivelser oppgitt på Canvas og læringsutbytteformuleringene i denne emneplanen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.