Hopp til innhald

BRP301 5. klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I dette emnet kan følgende modaliteter inngå: Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålevern og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Emnene inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen:

1 A Anatomi og fysiologi

1 B Sykdomslære og mikrobiologi

1 C Farmakologi og medikamentregning

1 E Strålebiologi og strålevern

2 B Etikk

2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing

2 E Psykologiske og pedagogiske emner

2 F Yrkesetikk og faglig fundament

3 A Pasientomsorg og sykepleie

3 B Fysikk for bildediagnostisering og -behandling

3 C Apparatlære

3 D Informasjonsteknologi i helsetjenesten

3 E Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse

3 F Metodiske prinsipper og teknikker

3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten...

 • har kunnskap om de faglige, etiske og juridiske aspekter som ligger til grunn ved praktisk yrkesutøvelse
 • gjør rede for omsorgsbehov til pasienten med spesiell vekt på informasjon og kommunikasjon
 • gjør rede for indikasjoner til bildediagnostikk/behandling ved aktuell modalitet
 • kan beskrive gjennomføringen av avdelingens undersøkelser
 • gjør rede for oppbygging og funksjon av avdelingens bildediagnostiske apparatur
 • forklarer administrasjonsrutiner (mottak og behandling av henvisninger/bilder)
 • gjør rede for avdelingens nød prosedyrer (brann, ØH situasjoner)

 

Studenten...

 • kan planlegge, organisere, utføre og dokumentere eget arbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • mestrer nødvendige hygieniske tiltak
 • anvender optimale strålehygieniske tiltak knyttet mot pasient, pårørende og personale
 • kan gi tilpasset informasjon til pasienten og evt pårørende, innhente relevante opplysninger fra pasient samt forberede pasient til undersøkelsen
 • kan observere pasientens kliniske tilstand og gjennomføre eventuelle tiltak før, under og etter undersøkelser
 • kan innhente relevant informasjon fra pasient og pasientinformasjons system for å identifisere risikopasienter for kontrastmiddelreaksjon og iverksette eventuelle tiltak i tråd med avdelingens retningslinjer
 • kan anvende automatisk kontrastmiddelinjektor på en forsvarlig måte
 • forbereder laboratoriet til aktuelle undersøkelser
 • kan gjennomføre sikker forflytting, stabilisere og immobilisere pasientene til undersøkelse
 • kan anvende aktuelle funksjoner i RIS/PACS og DIPS
 • kan gjennomføre, vurdere og godkjenne undersøkelser under veiledning av radiograf
 • kan gjenkjenne normal anatomi og et utvalg patologiske prosesser i ulike plan
 • mestre daglige/ukentlige kvalitetskontroll som utføres ved avdelingen
 • kan identifisere informasjonsbehov basert på praksisnære situasjoner
 • kan utføre søk i tilgjengelig oppslagsverk etter retningslinjer, systematiske oversikter samt primærstudier

 

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre rutinemessige undersøkelser og behandlinger alene eller som deltaker i team i tråd med faglige, etiske og juridiske krav og retningslinjer
 • viser respekt for pasienter i undersøkelses og behandlingssituasjoner har en helhetlig forståelse av radiografprofesjonen og radiografens rolle i et tverrfaglig samarbeid
 • kjenner til eget kompetanseområde og kan definere eget behov for assistanse og veiledning
 • kan reflektere over relevante spørsmål innen egen yrkesutøvelse og over samspillet med, for og rundt pasienten
 • tar ansvar for oppnåelse av læringsutbytte i praksis

 

Læringsutbytter er i tillegg knyttet til og beskrevet under hver enkelt modalitet.

 

Studenten...

 • redegjør for eksponeringsparameter og eksponeringsteknikk (kV, mAs, ionisasjonskammer, air gap, fokus, raster) knyttet til stråledose og bildekvalitet
 • redegjør for geometrisk fordreining og forstørring
 • redegjør for sammenhengen mellom posisjonering/projeksjon/apparatvinkling og anatomisk fremstilling

 

Studenten...

 • kan anvende aktuelt utstyr på en sikker måte
 • kan utføre bildebehandling
 • mestrer posisjonering og sentrering av pasient.
 • mestrer tilpasninger av projeksjoner ut fra pasientens forutsetninger

 

Studenten...

 • gjennomfører røntgenundersøkelser selvstendig
 • har bred kunnskap om bildeframstilling ved hjelp av konvensjonell røntgen
 • kan vurdere anatomiske bildekriterier og teknisk kvalitet på bildet

 

Studenten...

 • kan redegjøre for forholdet mellom scan-parametere, stråledose- og bildekvalitet.
 • kan redegjøre for anvendelsen av per orale, rectal og intravenøse kontrastmidler
 • kan redegjøre for relevante postprosesseringsmetoder og den klinisk nytten
 • kan forklare spesifikke CT-stråledosebegreper og stråledoser knyttet til utvalgte prosedyrer (nasjonale referanseverdier)
 • kan forklare bruken av automatisk rørstrøm modulering
 • kan forklare forholdet mellom valg av scan-parametere og kvalitet på postprosessering
 • kan begrunne valg av prosedyre og opptaksteknikk for aktuell undersøkelse

 

Studenten...

 • kan gjennomføre korrekt sentrering til de ulike CTprosedyrene
 • kan velge scan-område ut i fra oversiktsbilde i forhold til problemstilling/indikasjon
 • gjenkjenner artefakter, årsaker til og tiltak for å redusere disse
 • kan utføre postprosesseringsmetoder som multiplanar reformat (MPR)
 • kan anvende og tilpasse tekniske parameterne i protokollen samt pusteteknikk

 

Studenten...

 • kan reflektere over sammenheng mellom valg av CTprotokoll og indikasjon
 • kan vurdere behovet for endring av scan-parametre i forhold til protokollen
 • kan vurdere nytten ved bruk av postprosesseringsmetoder
 • kan vurdere bildekvalitet og oppnåelse av bildekriterier

 

Studenten...

 • kan beskrive sikkerhetsrutiner
 • begrunner valg av bildesekvenser og bildevekting
 • kan forklare faktorer som påvirker bildekvalitet/artefakter
 • kan begrunne valg av opptaksteknikk og spoler for aktuelle undersøkelser
 • kan begrunne anvendelse av kontrastmidler og eventuelt andre medikamenter for et utvalg undersøkelser

 

Studenten...

 • kan gjennomføre minst tre vanlige undersøkelsesprosedyrer (før-, under- og etterarbeid)
 • kan gjøre valg av protokoll/sekvens med utgangspunkt i radiologens vurdering i henvisning
 • vurderer, begrunner og gjennomfører relevante enkle bildeprosesseringsmetoder
 • vurderer bildekvalitet

 

Studenten...

 • drøfter synspunkter i forbindelse med relevante fagog yrkesetiske utfordringer i arbeid med MRundersøkelser/ diagnostikk

 

Studenten...

 • forklarer bruksområder for standard katetre, mandrenger, stent og stentgraft
 • har forståelse av DSA teknikk
 • kan begrunne valg av eksponeringsteknikk

 

Studenten...

 • kan forklare undersøkelsesforløpet til pasienten
 • utfører oppdekning til sterile prosedyrer
 • kan assistere radiograf og radiolog ved de vanligste undersøkelser/behandlingsmetoder
 • kan anvende opptaksteknikker som eksempelvis; pervisjon/stegmat
 • kan anvende doseautomatikk og dokumentasjon av dosenivået for aktuell undersøkelse/behandling
 • mestrer å følge gjeldende hygieniske retningslinjer i forhold til bekledning, bevegelse og utstyr.

 

Studenten...

 • anvender gitte kriterier for godkjenning av undersøkelsen/behandlingen
 • reflekterer over radiografens rolle i teamarbeid på en intervensjonslab

 

Studenten...

 • gjør rede for tillagingsprinsipp av radiofarmaka for de ulike undersøkelsene
 • gjør rede for håndtering av radioaktivt avfall, sikkerhetsprosedyrer med hensyn til strålevern av pasient, personalet og befolkningen for øvrig
 • gjør rede for håndtering av radioaktiv pasient

 

Studenten...

 • forbereder pasient for injeksjon av radiofarmaka og kan utføre korrekt innleggelse av venekanyle i forbindelse med undersøkelsen.
 • kan utføre undersøkelsesprotokoller for minst fem undersøkelser, som f.eks. FDG WB PET/CT, skjelettscintigrafi, renografi, thyroideascintigrafi og parathyroedea
 • kan skille mellom normalt opptak og patologisk opptak av radiofarmaka

 

Studenten...

 • kan gjøre rede for de vanligste maligne tilstander som behandles med stråleterapi
 • kan gjøre rede for ulike behandlingsopplegg (dyp, motgående, IMRT, VMAT, sterotaksi og gating) og behandlingsintensjon
 • kan gjengi faktorer som innvirker på dosefordeling (kiler, bolus, energi, type stråling og vev)
 • kan gjøre rede for hele stråleterapiprosessen
 • kan beskriv de ulik strålekvaliteters (elektroner, fotoner og energi) egenskaper
 • kan forklare valg av behandlingsleie/fiksering og dets reproduser barhet
 • kan gjøre rede for bildeveiledet strålebehandling og ulike typer bildemodaliteter (kV, mV, CBCT)
 • kan forklare bivirkninger og tiltak mot bivirkninger
 • kan forklare strålehygieniske tiltak
 • kjenner til de ulike volumer og marginer som benyttes i strålebehandling (GTV, ITV, PTV, IM, SM og OAR)
 • kan forklare isosentrisk behandlingsteknikk

 

: Studenten...

 • forbereder behandlingsrommet med aktuelt fikseringsutstyr
 • vurderer pasientens behov for pleie og omsorg i strålebehandlingsfasen
 • kan beskrive kontrollrutiner og kvalitetssikring samt dokumentasjon for gitt strålebehandling
 • deltar aktivt i team og assistere ved gjennomføring av strålebehandling
 • gjennomfører utarbeidelse av en enkel doseplan under veiledning
 • kan vurdere og kontrollere alle behandlings data før 1. behandling sammen med veileder
 • utfører bildeveiledet strålebehandling (etter avdelingens retningslinjer)
 • kan gjøre rede for behandlingsplaner og annen dokumentasjon for strålebehandling
 • kan gjøre rede for avdelingens nød prosedyrer

 

: Studenten...

 • har en helhetlig forståelse av stråleterapi prosessen
 • vurderer egen kompetanse knyttet til utøvelse av strålebehandling
 • har evne til samhandling på tvers av yrkesgrupper

 

Studenten...

 • kan gjør rede for mammografi-screeningsprogrammet i Norge
 • kjenne til indikasjoner for de ulike modaliteter innenfor brystdiagnostikk
 • kan beskrive PGMI systemet for vurdering av bildekvalitet

 

: Studenten...

 • kan gjennomføre steril oppdekking
 • kan vurdere bildekvalitet/bildekriterier ved bruk av PGMI

 

Studenten...

 • kan diskutere det samfunnsmessige og individuelle perspektiv på mammografiscreening

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal ha 30 timer praksis per uke i radiologisk og stråleterapi avdeling. Lunsjpauser, skriving av individuell plan og/eller andre arbeidskrav kommer i tillegg.

Praksisperioden er todelt og studentene gjennomfører normalt 2 modaliteter i løpet av praksisperioden for at perioden kan bestås.

Studentene skal veiledes av radiograf. Kontaktlærer godkjenner studentenes individuelle plan og er i dialog med student og veileder i løpet av praksisstudiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk nærvær minimum 90%.
 • Første modalitet; innlevering av individuell plan etter andre og 3 praksisuke.
 • Andre modalitet; muntlig arbeidskrav. Studentene forbereder en muntlig presentasjon for kontaktlærere og medstudenter på Campus etter praksis. Muntlig presentasjon har en varighet på ca 10-15 minutter. Oppgavetekst presenteres studentene før praksisstart. Dersom muntlig presentasjonen ikke godkjennes vil det tilrettelegges for en ny presentasjon, totalt 2 forsøk.
 • Skriftlig egenvurdering.
 • De obligatoriske arbeidskravene må godkjennes av kontaktlærer, individuell plan skal også forevises veileder.

De obligatoriske arbeidskrav er gyldige i aktuelt semester. 

Vurderingsform

Praksisvurdering Det gjennomføres en vurderingssamtale mot slutten av praksisperioden for hver modalitet. Student, veileder og kontaktlærer deltar i samtalen. Kontaktlærer er ansvarlig for at praksisvurderingen gjennomføres. Veileder fyller ut vurderingsskjema. Vurderingssamtalen og vurderingsskjemaet skal gi både studenter og utdanningen en klar pekepinn på studentens ståsted og grad av oppnåelse i forhold til aktuelle læringsutbyttebeskrivelser.

All praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis og vurderingssamtale vil ikke bli gjennomført. Den læring som forekommer på de respektive bildediagnostiske avdelinger er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt (Forskrift til Rammeplan for radiografutdanning, 2005, § 5).

Vurderingsuttrykk: Praksisstudiene er todelt og hver del/modalitet vurderes til bestått/ikke bestått. Begge må være bestått for å bestå emne BRP301 .

Gjennomføring av ny praksisperiode: Vurderes en eller begge praksisdeler/modaliteter til ikke bestått vil ny aktuell (en eller to deler/modaliteter) praksisperiode bli tilrettelagt i samme tidsrom året etter