Hopp til innhald

MBUL550 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Under veiledning av en faglærer skal studenten gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette arbeidet gjennom en masteroppgave. Masteroppgaven skal demonstrere studentens evne til å behandle problemstillinger knyttet til barne- og ungdomslitteratur på en selvstendig, systematisk og analytisk måte. Masteroppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på grunnlag av kunnskapsstoffet i ett eller flere av emnene (1-4). Oppgavens tema, problemstilling og litteraturtilfang utvikles i samråd med veileder. Hver student får en hovedveileder. Det inngås individuelle forpliktende veiledningsavtaler.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap innenfor det barnelitterære forskningsfeltet og spesialisert innsikt i et avgrenset område på dette feltet
 • har inngående kunnskap om barnelitteraturforskningens vitenskapsteori og metode
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteraturens historie, egenart og danningspotensial.
 • har kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens rolle i et literacy-perspektiv

Ferdigheter

 • kan bruke relevant teori og metode knyttet til det barnelitterære forskningsfeltet på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan gjennomføre et profesjonsrettet, selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere og drøfte faglige problemstillinger innen barnelitteraturforskningen både med spesialister og med allmennheten

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er i hovedsak studentdrevet i tett dialog med veileder og med obligatorisk skriveseminar en gang i måneden fra august til mars.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent prosjektbeskrivelse, 80% deltakelse ved skriveseminar og forelesning knyttet til masteroppgaven. Forelesningen er en åpen forelesning på 20 min. og skal ta opp sentrale perspektiver i masteroppgaven. Den vil normalt bli arrangert  i mars/april 4.semester.

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Masteroppgaven
 • Fagsamtale (justerende muntlig eksamen)

Masteroppgaven: Omfang 80-110 sider. Nærmere retningslinjer for oppgaveformatering, referanser o.l. gis av emneansvarlige. Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem. Oppgaven skrives enten på engelsk eller norsk avhengig av fordypningsfag.

Karakter blir publisert på Studentweb 24 timer før justerende muntlig eksamen.

Fagsamtale: Fagsamtalen er en lukket faglig samtale på 30 min. mellom studenten og intern og ekstern sensor. Samtalen er knyttet til masteroppgaven. Tid og sted for fagsamtale blir opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned én karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler