Hopp til innhald

ANE504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av anestesisykepleie. Emnet tilrettelegger for å anvende avanserte sykepleiefaglige kunnskaper ved bruk av anestesiapparat og annet elektromedisinsk utstyr. Emnet tilrettelegger dessuten for praktisk innføring i medikamenthåndtering i anestesiavdelingen. Emnet legger tilrette for å anvende kunnskaper fra alle studiets emner. Under veiledning utvikles evnen til å planlegge og administrere eget arbeid og utføre ferdigheter, prosedyrer med presisjon og nøyaktighet. Videre: Emnet legger tilrette for å utvikle evnen til å observere, vurdere, analysere og handle. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet. 

 • Teknikk og utstyr for avansert luftveishåndtering
 • Anestesiapparatet og annet aktuelt elektromedisinsk utstyr
 • Medikamenthåndtering
 • Innledning, vedlikehold og avslutning av anestesi
 • Forebygging av pre-, per- og postanestetiske komplikasjoner
 • Dokumentasjons- og informasjonsteknologi
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke tekniske ferdigheter
 • Organisering av anestesisykepleierens oppgaver og funksjon i avdelingen

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om håndtering og sikring av luftveier
 • har avanserte kunnskaper om metoder for overvåking av vitale funksjoner
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan de vanligste medikamenter og anestesimetoder virker og benyttes
 • har grunnleggende kunnskap om anestesiapparatet og det vanligste elektromedisinske utstyret som brukes i behandlingen
 • har grunnleggende kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved akutt kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og anestesi
 • har grunnleggende kunnskap om dokumentasjonssystemer under anestesi,- og annen overvåkning
 • har inngående kunnskap om hygieniske prinsipp ved administrering av anestesi spesielt og ved en operasjonsavdeling generelt
 • har inngående kunnskap om anestesiavdelingens organisering, drift og ledelse

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning innenfor avgrensete og definerte områder relatert til anestesisykepleiernes funksjon og ansvarsområder
 • kan anvende kunnskap om observasjoner og kliniske vurderinger under anestesi
 • kan forebygge stress og angst hos pasienten ved hjelp av kommunikasjon, informasjon og tilrettelegging av et trygt og støttende miljø ved kirurgisk behandling og undersøkelser
 • kan observere, vurdere og identifisere pasientens generell og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • kan utføre medikamentregning og sikker administrasjon av anestesimedikamenter
 • kan anvende anestesiapparatet og elektromedisinsk utstyr som brukes under anestesi og annen overvåkning
 • kan overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • kan under veiledning forebygge leiringsskader og andre komplikasjoner som følge av undersøkelser og behandling under veiledning

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har relevant kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • har kompetanse i funksjon, kontroll og bruk av anestesiapparat og annet aktuelt elektromedisinsk utstyr slik at det brukes på en sikker og forsvarlig måte
 • anvender kunnskaper og ferdigheter til ulike pasientgrupper på avdelinger hvor det foregår anestesiologisk virksomhet
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forsknings etiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fag,- forsknings,-, erfarings,- og pasientkunnskap
 • kan analysere teknologiens muligheter og begrensinger

Krav til forkunnskaper

Masterstudenten må ha bestått eksamen i ANE552, MKS550 og ANE502.

Før første praksisstudieperiode må masterstudenten gjennomføre 4 obligatoriske e-læringskurs som omhandler aktuelle retningslinjer i helseforetaket. For å kunne gis tilgang til pasientdatasystemet må masterstudenten i tillegg søke webcruiter straks annonsering om dette foreligger. Melding kommer på e-post eller via Canvas. Registrering av gjennomførte kurs rapporteres ved å sende e-post med dokumentasjon (i form av printscreen) til praksiskontoret.   

Undervisnings- og læringsformer

Kliniske studier og selvstudie. Ressursforelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, simulering. Studiestøttesystemet Canvas benyttes til utveksling av informasjon, faglige innspill fra lærer, egne presentasjoner, gjensidige tilbakemeldinger og diskusjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte til kliniske studier, klinikksamling, veiledningssamtaler, angitt undervisning og simulering
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon (ukerapport, læringsutbytte-, og evalueringsskjema)

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før praksisstudiene kan vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk Bestått /ikke bestått.

Masterstudenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva masterstudenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom masterstudenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere. Kliniske studier omfatter flere seksjoner som alle må være godkjent før videre progresjon i studiet. Den/de seksjoner som utgår på grunn av forsinket godkjenning, må tas igjen før masterstudenten får avlegge eksamen.

Gjennomføring av ny klinisk periode. Ved ikke bestått vurdering, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom masterstudenten får varsel om ikke godkjent på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler