Hopp til innhald

BAMM3004 Grønn maritim teknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Som i alle næringer, er det for tiden en stor drivkraft for utvikling og implementering av ny miljøvennlig teknologi innen maritim industri. Denne prosessen drives av samfunnet, både globalt og lokalt, for å sikre en bærekraftig fremtid. En av drivkreftene er nye økonomiske og juridiske rammebetingelser. I tillegg er det en drivkraft fra industrien selv. Denne drivkraften har både et økonomisk perspektiv og et samfunnsansvarlig perspektiv   Fokuset i dette kurset er teknologien for selve skipet, som dekker systemer som skrog, maskiner, fremdrift og ballastvann. Kurset skal gi studentene både en bredere og en dypere forståelse av ny grønn teknologi.

 

En oversikt over den nåværende statusen for utvikling og implementering av ny grønn teknologi innen skipsdesign vil bli gitt, inkludert diskusjon av hoved drivere som nye regler / forskrifter og økonomisk ytelse.

Følgende fem emner vil bli grundigere dekket.

 • Energibesparende skipsdesign, sett fra et overordnet systemperspektiv
 • Elektrisk drevne fartøy, basert på batteri eller brenselceller, inkludert hybridløsninger
 • Gassdrevne fartøyer, basert på LNG
 • Utslippsreduksjon til luft - NOx og SOx
 • Ballast vann rengjøring

Parallelt skal studentene utføre en egen undersøkelse av et bestemt emne, enten ett av emnene ovenfor, eller et eget emne i samråd med kursansvarlig.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Generell kunnskap om dagens situasjon innen utvikling av grønn teknologi i maritim industri. Dette inkludert bakgrunn, lover og forskrifter og politisk rammeverk.
 • Kjenne til utvikling og implementering av grønn teknologi innen fem spesifikke emneområder
 • Forstå og vurdere fagstoff for en bestemt grønn maritim teknologi.

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og finne relevante resultater fra forsknings og utviklingsarbeid og treffe begrunnede valg innen maritim grønn teknologi.
 • - Utforske selv, snakke med bedrifter, forske på nett
 • Kan reflekterer, finne og vurdere fagstoff og framstille dette
 • - gruppebasert prosjektoppgave, eller blogg underveis, som student eller studentgruppe (et underveis opplegg).
 • slik at det belyser en problemstilling innen grønn maritim teknologi ved bruk av faglige relevante verktøy.

Kompetanse

 • Kunne utføre studier av bestemte grønne teknologier.
 • Kjenne til nytekning og kunne formidle sentralt fagstoff.

Ha innsikt i etiske problemstillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Nettbasert med samlinger undervisning

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk innleveringsoppgave

Vurderingsform

Mappe eksamen med muntlig forsvar av mappen, med grundig refleksjon av arbeidet

Teller 100% av karakteren

Karakterskala A-F